Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รหัส 0402121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 210001 นายธนพร สิงห์ภู่ -
2. 210002 นายโชคชัย ซุยอุ้ย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/94975936396  Meeting ID  (949 7593 6396)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0403121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 212001 น.ส.ทิพวัลย์ ประสงสุข -
2. 212002 นายอริยะ แสนทวีสุข -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/97982571023 Meeting ID  (949 7593 6396)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0404121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 217001 นายพัฒศาสตร์ แสงวงศ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น.  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/97981639349  Meeting ID (979 8163 9349)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สอบสัมภาณ์ เตรียมไฟล์งานวิจัยที่สนใจ ส่งเข้า E-Mail: patcse@kku.ac.thรหัส 0404141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 814001 นายกฤตานน ประเทพา -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น.  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์   https://kku-th.zoom.us/j/97981639349 Meeting ID (979 8163 9349)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สอบสัมภาณ์ เตรียมไฟล์งานวิจัยที่สนใจ ส่งเข้า E-Mail: patcse@kku.ac.th


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0405121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 220001 น.ส.เพทาย อุดมการเกษตร -
2. 220002 นายวีระชัย หิรัญวัฒนเกษม -
3. 220003 นายวิสูตร เอ่นนู -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
4. 220004 นายสิทธิชัย ยอยโพธิ์สัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. - ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนส่ง) https://kku-th.zoom.us/j/91767679927 Meeting ID  (917 6767 9927), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/91264835140 Meeting ID  (912 6483 5140),  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) https://kku-th.zoom.us/j/98938479016 Meeting ID  (989 3847 9016), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/94801847872 Meeting ID  (948 0187 7872), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี) https://kku-th.zoom.us/j/93674396593 Meeting ID  (936 7439 6593), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสำรวจ) https://kku-th.zoom.us/j/92387850249 Meeting ID  (923 8785 0249)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0406121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 683001 นายธนวัฒน์ ตลิ่งไธสง -
2. 683002 นางสาวพรศิริ คำหล้า -
3. 683003 นายฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/95614693316  Meeting ID (956 1469 3316)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0407141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 770001 น.ส.ปิยะนุช ภูทองขาว -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/96956481156  Meeting ID  (969 5648 1156)รหัส 0408121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 587001 นายธนภัทร เทพอุบล -
2. 587002 นายสมพงษ์ สุนทะโร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/98254639466  Meeting ID  (982 5463 9466)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0409121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 813001 นางสาวกันทิมา มีแหยม -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2. 813002 นายทรงพล นามคุณ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
3. 813003 น.ส.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ -
4. 813004 นายสุรกิจ อภิรักษากร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 12.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 13.00 น.  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/96505791616  Meeting ID ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (965 0579 1616)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0402221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 838001 น.ส.กมลพรรณ รัตนะโสภา -
2. 838002 นายอภิวิชญ์ หาญพิชาญชัย -
3. 838003 นายเขมพัฒน์ ภู่เจริญศิลป์ -
4. 838004 นายจิรภัทร ศรพรหม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/94975936396  Meeting ID  (949 7593 6396)รหัส 0403221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 216001 น.ส.ใบริน นิธิวัฒนพงษ์ -
2. 216002 นายกุลชญา ณริศเจริญสุข -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/97982571023  Meeting ID  (949 7593 6396)รหัส 0404211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 218001 นายณัฐภัทร ประเสริฐ -
2. 218002 น.ส.กัญจนพร บริสุทธิ์ -
3. 218003 นายปณวัฒน์ แก่นนาค -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น.  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/97981639349  Meeting ID (979 8163 9349)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สอบสัมภาณ์ เตรียมไฟล์งานวิจัยที่สนใจ ส่งเข้า E-Mail: patcse@kku.ac.thรหัส 0404221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 219001 นายณัฏฐิกุล แก้ววิเชียร -
2. 219002 นายชวกร จงใจหาญ -
3. 219003 นางสาวสิริภัทร สมจิต -
4. 219004 นายภาณุพงศ์ ใครบุตร -
5. 219005 น.ส.ภัทรภร สุขรัตน์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น.  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/97981639349  Meeting ID (979 8163 9349)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สอบสัมภาณ์ เตรียมไฟล์งานวิจัยที่สนใจ ส่งเข้า E-Mail: patcse@kku.ac.thรหัส 0405211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 222001 นายดุลยเทพ กะมณี -
2. 222002 นายไชยกมล ตะรุวรรณ -
3. 222003 นายอนุชน บุษดี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. - ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนส่ง) https://kku-th.zoom.us/j/91767679927 Meeting ID  (917 6767 9927), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/91264835140 Meeting ID  (912 6483 5140),  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) https://kku-th.zoom.us/j/98938479016 Meeting ID  (989 3847 9016), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/94801847872 Meeting ID  (948 0187 7872), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี) https://kku-th.zoom.us/j/93674396593 Meeting ID  (936 7439 6593), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสำรวจ) https://kku-th.zoom.us/j/92387850249 Meeting ID  (923 8785 0249)รหัส 0405216 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1125001 นายธรรมชาติ มูลสาร -
2. 1125002 นายอดิศร ทวีโยค -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. - ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนส่ง) https://kku-th.zoom.us/j/91767679927 Meeting ID  (917 6767 9927), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/91264835140 Meeting ID  (912 6483 5140),  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) https://kku-th.zoom.us/j/98938479016 Meeting ID  (989 3847 9016), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/94801847872 Meeting ID  (948 0187 7872), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี) https://kku-th.zoom.us/j/93674396593 Meeting ID  (936 7439 6593), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสำรวจ) https://kku-th.zoom.us/j/92387850249 Meeting ID  (923 8785 0249)รหัส 0405221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 224001 นายกันตพงศ์ จันทะนันท์ -
2. 224002 นายคุณานนท์ ฉนานุกูล -
3. 224003 นายภูมินทร์ สุขโข -
4. 224004 นายกัมปนาท บุริมาตร -
5. 224005 นายศิวกร เอี่ยมสุนทรกุล -
6. 224006 นายวริศรา ตันติรัตนานนท์ -
7. 224007 นายศุภกร เอี่ยมสุนทรกุล -
8. 224008 นายธีระพล วิริยะผล -
9. 224009 นายปกาศิต พึ่งประจวบ -
10. 224010 นายเกียรติขจร แก่นลา -
11. 224011 นายรัฐพงศ์ ฤทธิ์มหา -
12. 224012 นายจักรพงษ์ เหล่าอัน -
13. 224013 น.ส.ดารุณี แก้วพิกุล -
14. 224014 น.ส.ณัฐชยา หันไชยศรี -
15. 224015 น.ส.เปมิกา ทองฤทธิ์ -
16. 224016 น.ส.กฤติญา ภวนิธิบวร -
17. 224017 นายปณิธิ นาก้อนทอง -
18. 224018 นายชวภณ พรหมมะ -
19. 224019 นายภาณุภัทร พงษ์พิษณุ -
20. 224020 นายนริศ ไวยโรจน์ -
21. 224021 นางสาวสุชานาถ เจริญชาติ -
22. 224022 น.ส.จุลเลขา สาวาโย -
23. 224023 นายพิสิฐพล โคตะนิวงษ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. - ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนส่ง) https://kku-th.zoom.us/j/91767679927 Meeting ID  (917 6767 9927), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/91264835140 Meeting ID  (912 6483 5140),  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) https://kku-th.zoom.us/j/98938479016 Meeting ID  (989 3847 9016), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) https://kku-th.zoom.us/j/94801847872 Meeting ID  (948 0187 7872), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี) https://kku-th.zoom.us/j/93674396593 Meeting ID  (936 7439 6593), ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสำรวจ) https://kku-th.zoom.us/j/92387850249 Meeting ID  (923 8785 0249)รหัส 0406216 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1167001 น.ส.ณัฐกาญจน์ ทัพธานี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/95614693316 Meeting ID (956 1469 3316)รหัส 0406221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 225001 นายบุญฤทธิ์ บรมฤทธิ์ -
2. 225002 น.ส.นลินี เวียงคำ -
3. 225003 น.ส.พิณพิชา ศิวาพรรักษ์ -
4. 225004 นายกิตติภูมิ พิมพ์สุข -
5. 225005 นายเกริกไกร ไกรพินิจ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/95614693316 Meeting ID (956 1469 3316)รหัส 0407221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 226001 นางสาวสุคลภัทร แท่นพรหม -
2. 226002 น.ส.ณัฏฐ์นรี ศรีเชียงสา -
3. 226003 นายพีรณัฐ นันสมบัติ -
4. 226004 นางสาวชัญญามน ไชยชาติ -
5. 226005 นางสาวอริสรา สายพิณ -
6. 226006 น.ส.ทิพวัลย์ พลนิกร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/96956481156  Meeting ID  (969 5648 1156)รหัส 0408211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 961001 นายจีรวัฒน์ วงค์กระต่าย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/98254639466  Meeting ID  (982 5463 9466)รหัส 0408221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 227001 นางสาวกนกวรรณ จันทร์โสม -
2. 227002 นางสาวรัตน์ทิวา ดีวัน -
3. 227003 นายศานติบูรณ์ แก้วสิมมาพร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/98254639466  Meeting ID  (982 5463 9466)รหัส 0409211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 228001 นายพงษ์ศธร เชิดสม -
2. 228002 น.ส.อัจฉรา มณีพร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 12.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 13.00 น.  ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/96505791616  Meeting ID ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (965 0579 1616)รหัส 0413236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 641002 นายสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ -
2. 641003 นายจิรชาติ พูลศิริ -
3. 641004 น.ส.พรวศิน นันทะลัย -
4. 641005 น.ส.ศิริญญา แก้วมหาวงค์ -
5. 641006 น.ส.วณิชภากร คุ้มไทย -
6. 641007 น.ส.อริสา ธรรมมะ -
7. 641008 นายศักดิ์สิทธิ์ ยลพันธ์ -
8. 641009 น.ส.ณัฐนารี แสนเกษม -
9. 641010 นายวงศ์สถิตย์ เกวียนทอง -
10. 641011 น.ส.ยุวดี ประภาวสิทธิ์ -
11. 641012 นายธนพล ผลสว่าง -
12. 641013 นายศุภวิชญ์ โฮมลคร -
13. 641014 นายภูริณัฐ เหมนิล -
14. 641015 นายฐิติกร จันทร์ประโคน -
15. 641016 นางสาวชลดา พลภูเมือง -
16. 641017 นายวทัญญู สีพระบุ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/96767711163?pwd=VElsNVQxd21DbEE2WEZ3b0xQaE0xdz09  Meeting ID (967 6771 1163) Password (604704)รหัส 0415221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 809001 นางสาวอาจรีย์ เฟื่องแก้ว
2. 809002 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล -
3. 809003 นายพีรพัฒน์ แก้วพิลา -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/97583598162 Meeting ID (975 8359 8162)รหัส 0415226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 810001 นายก้องหล้า ดามาพงษ์ -
2. 810002 นายสันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์  https://kku-th.zoom.us/j/97583598162 Meeting ID (975 8359 8162)รหัส 0417221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1138001 นางสาวพีรยา สุขสุรทิน -
2. 1138002 น.ส.มุกดาวรรณ พลแสน -
3. 1138003 นายพศวีร์ พลหาญ -
4. 1138004 นายศิรวิทย์ โนนคำ -
5. 1138005 น.ส.ศศิกาญจน์ บวรโมทย์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เริ่มรายงานตัว เวลา 8.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 9.00 น. ลิ้งค์การเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kku-th.zoom.us/j/91223397139?pwd=OWZIbllaRzkvZC95VUdTL0hzYVhEUT09   Meeting ID  (912 2339 7139 ) Password (149269)