Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะศึกษาศาสตร์


รหัส 0505141 ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 501001 นายกชคริษฐ์ บุตรวงศ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet  (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่งที่ sumalee@kku.ac.th, issaraka@kku.ac.th, scharu@kku.ac.th, sanucha@kku.ac.th, tawsra@kku.ac.th, suchat@kku.ac.th, thigam@kku.ac.th , sarjak@kku.ac.th หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร E-mail: issaraka@kku.ac.th  โทร.083-5617898


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 503001 นายธีรวุฒิ รักกลาง -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2. 503002 นางสาวชณิดา ทัศนิยม -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
3. 503003 น.ส.ทักษิณา ศรีโลห้อ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
4. 503004 นายณัฐชา ทัศนิยม -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
5. 503005 นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet  (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่งที่ sumalee@kku.ac.th, issaraka@kku.ac.th, scharu@kku.ac.th, sanucha@kku.ac.th, tawsra@kku.ac.th, suchat@kku.ac.th, thigam@kku.ac.th , sarjak@kku.ac.th หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร E-mail: issaraka@kku.ac.th  โทร.083-5617898


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0508146 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 566001 นางสาวสุเมธตา งามชัด -
2. 566002 นางสาวธันยพัฒน์ พันธุ์พำนัก -
3. 566003 นายอรรถพล ปลัดพรหม -
4. 566004 นางกิติมา สมวงษา -
5. 566005 นางเทียนทอง ประทีปเมือง -
6. 566006 น.ส.สายรุ้ง ทวีโชค -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet  ที่  https://meet.google.com/xbz-pspv-pze


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  (กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยน ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นี้  (https://is.gd/ZyhfBM) ซึ่งจะทำการ Updated  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่งมาที่ E-mail : praktu@kku.ac.th, nuchwana.l@kku.ac.th,  putchai@kku.ac.th, jketcha@kku.ac.th หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   :  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ทาง E-mail : praktu@kku.ac.th หรือ   โทร. 081-4716899


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0512141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 659001 นายดร ศรีสวัสดิ์ -
2. 659002 นายประจักษ์ บุษดี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-17.00 น. สอบแบบ Take Home Exam


สถานที่สอบ :

หลักสูตรจะส่งข้อสอบทาง E-mail ให้ผู้สมัคร เวลา 09.00 น.  โดยมีกำหนดส่งคืนภายในเวลา 17.00 น.


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง E-mail : ychok@kku.ac.th  โทร. 063-6355691


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00-11.00 น.  สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/7885265007 (Meeting ID: 788 526 5007)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  (กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยน ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นี้  (https://is.gd/ZyhfBM) ซึ่งจะทำการ Updated  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง E-mail : ychok@kku.ac.th  โทร. 063-6355691รหัส 0514141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 523001 นายวรวุฒิ เป็งธินา -
2. 523002 นางสาวศิริรัตน์ ชาวนา -
3. 523003 นายศาสตรา หล้าอ่อน -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
4. 523004 น.ส.อลิษา มูลศรี -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
5. 523005 นายปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง -ขาดใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาโท -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/97384074628?pwd=VWJLT01ZK1NkRmdET0UzdStOcmkrdz09 (Meeting ID: 973 8407 4628   Password: 416413)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

โดยผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่งที่ E-mail : sampan@kku.ac.th, changsri_crme@kku.ac.th, nisabo@kku.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  E-mail: sampan@kku.ac.th หรือ โทร. 081-3922517 รหัส 0514146 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 524001 นายเขม เคนโคก -
2. 524002 นายธีรภัทร์ พุ่มพลอย -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/97384074628?pwd=VWJLT01ZK1NkRmdET0UzdStOcmkrdz09 (Meeting ID: 973 8407 4628   Password: 416413)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

โดยผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่งที่ E-mail : sampan@kku.ac.th, changsri_crme@kku.ac.th, nisabo@kku.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  E-mail: sampan@kku.ac.th หรือ โทร. 081-3922517 


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0516141 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 525001 น.ส.อรนุช ยังเจริญ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาที่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2. 525002 นางสาวณัชชา ทนุธรรมนอก -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบแบบ Take Home Exam


สถานที่สอบ :

ดร.อริยพร คุโรดะ ส่งข้อสอบทาง E-mail ให้ผู้สมัคร เวลา 09.00 น.  โดยมีกำหนดส่งคืนภายในเวลา 12.00 น.


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   หมายเลขโทรศัพท์ 081-8719985


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  20  มิถุนายน 2563   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet  เข้าที่ Link  : https://meet.google.com/jyr-qnkr-mdp , Phone: +1 402-744-0223  PIN: 124 387 723#


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet  เข้าที่ Link  : https://meet.google.com/jyr-qnkr-mdp , Phone: +1 402-744-0223  PIN: 124 387 723#


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563  ส่งที่ E-mail : ariyaporn@kku.ac.th, unesar@kku.ac.th, teenet@kku.ac.th, phater@kku.ac.th, pritan@kku.ac.th, penyua@kku.ac.th หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   หมายเลขโทรศัพท์ 081-8719985


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0539141 ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรมแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1018001 นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาที่ผ่านเกณฑ์ฯ ได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2. 1018002 นายธีระศักดิ์ เครือแสง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น. -10.00 น.  สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Google Meet  ที่ https://meet.google.com/avd-sdvk-oxt


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

โดยผู้เข้าสอบส่งเค้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่งที่ E-mail : Piysri1@kku.ac.th, korrru@kku.ac.th, Patcju@kku.ac.th,P.jumpanon@hotmail.com หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   E-mail : Piysri1@kku.ac.th  โทร. 091-4207085 และ ดร.กรวรรณ   โหม่งพุฒ    E-mail :  korrru@kku.ac.th โทร. 089-5702214


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0505221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 238001 นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet  (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  E-mail: issaraka@kku.ac.th  โทร.083-5617898รหัส 0505226 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 239001 นางปิยาณี จันทภูมิ -
2. 239002 นางสาวภัคจิรา ภาคำ -
3. 239003 นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ -
4. 239004 น.ส.เพ็ญนภา สีแก้วน้ำใส -
5. 239005 น.ส.จริยา ประเสริฐนู -
6. 239006 นายธีรพัฒน์ อุทธกรี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet  (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  E-mail: issaraka@kku.ac.th  โทร.083-5617898รหัส 0508221 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 242001 พระสุทธิพงศ์ หาชัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 12.00-16.00 น. สัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet  ที่  https://meet.google.com/xbz-pspv-pze


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  (กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยน ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นี้  (https://is.gd/ZyhfBM) ซึ่งจะทำการ Updated  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   :  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ทาง E-mail : praktu@kku.ac.th หรือ   โทร. 081-4716899รหัส 0508226 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 243001 นางสาวพนิดา จังหวะ -
2. 243002 น.ส.จริยา ประเสริฐนู -
3. 243003 นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 12.00-16.00 น. สัมภาษณ์ทางออนไลน์ Google Meet ที่  https://meet.google.com/xbz-pspv-pze


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  (กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยน ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นี้  (https://is.gd/ZyhfBM) ซึ่งจะทำการ Updated  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   :  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ทาง E-mail : praktu@kku.ac.th หรือ   โทร. 081-4716899รหัส 0522221 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 527001 พระมหาศราวุธ ญาณกิตฺติ -
2. 527002 นางสาวธัญทิพย์ อารยางกูร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   รายงานตัว เวลา 08.30 น.   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

-รายงานตัว  ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)  คณะศึกษาศาสตร์  และสอบห้อง 1512  (ชั้น 5) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     รหัส 0524226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 600001 นายจิรายุทธ จุลยโชค -
2. 600002 นายกิตตินันท์ วงษ์แสดง -
3. 600003 พระมหาเนติธร สุคำภา -
4. 600004 น.ส.กนกพร ภาโนมัย -
5. 600005 น.ส.วนิดา แสงภักดี -
6. 600006 น.ส.นันทวัน กำจัดภัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   รายงานตัว เวลา 08.30 น.   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

-รายงานตัว  ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)  คณะศึกษาศาสตร์  และสอบห้อง 1301  (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     รหัส 0525226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 601001 น.ส.ชญานิศ บุญศิริ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   รายงานตัว เวลา 08.30 น.   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

-รายงานตัว  ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)  คณะศึกษาศาสตร์  และสอบคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     รหัส 0526226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 531001 นางสาวธิดารัตน์ ไชยงาม -
2. 531002 นางสาวอุมาพร ภู่แก้ว -
3. 531003 นางสาวลักขณา เพิ่มพูล -
4. 531004 นางสาวศุภานัน ภูถมดี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   รายงานตัว เวลา 08.30 น.   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

-รายงานตัว  ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)  คณะศึกษาศาสตร์  และสอบห้อง  1255  (ชั้น 2) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     รหัส 0528226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 534001 นางสาวละมุล บัวศรี -
2. 534002 น.ส.เบญจรัตน์ สังฆมณี -
3. 534003 นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ -
4. 534004 น.ส.สุภาภรณ์ สุยะทา -
5. 534005 นางสาวธัษชา อินทะโสม -
6. 534006 นางสาวกัลยกร ศรีสุธรรม -
7. 534007 น.ส.ณัฐชา ช่องวารินทร์ -
8. 534008 นางสาวกชกร ขุนศรีรักษา -
9. 534009 น.ส.แพรวพรรณ เพ็งบุญ -
10. 534010 นางสาววิภาพรรณ แสนคำภา -
11. 534011 น.ส.ทิพารัตน์ สิทธิชัยจารุเมธี -
12. 534012 น.ส.อภิณห์พร นามจรัสเจริญกิจ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-17.00 น. สอบแบบ Take Home Exam


สถานที่สอบ :

หลักสูตรส่งข้อสอบทาง E-mail ให้ผู้สมัคร เวลา 09.00- และมีกำหนดการส่งคืน 17.00 น.


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร  E-mail : nuchwana@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น.  ที่ https://meet.google.com/woi-pubj-gej


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Google Meet   ที่ https://meet.google.com/woi-pubj-gej (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยน ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นี้     (https://is.gd/ZyhfBM) ซึ่งจะทำการ Updated  ในวันที่ 18 มิ.ย. 2563

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร  E-mail : nuchwana@kku.ac.thรหัส 0540226 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1019001 นางสาวเบญจพร สืบเทพ -
2. 1019002 นางสาวชุติมาธร นะมาเส -
3. 1019003 น.ส.ณัฎฐณิชา คำเมฆ -
4. 1019004 นางสาวอัษฎาพร วิชาผง -
5. 1019005 นายเทพธนาศร เทศนิติกุล -
6. 1019006 นายยุรนันท์ ขันตี -
7. 1019007 นายกฤษฎา เขตสกุล -
8. 1019008 นายจาตุรงค์ ถูสินแก่น -
9. 1019009 นายคมสันต์ พลึกรุ่งโรจน์ -
10. 1019010 นางสาวแพรวพราว เมืองแสน -
11. 1019011 นายเชาวลิต สุรัติมงคล -
12. 1019012 น.ส.ปริญพร พิมพ์วงค์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบแบบ Take Home Exam


สถานที่สอบ :

หลักสูตรจะส่งข้อสอบทาง E-mail ให้ผู้สมัคร เวลา 09.00 น. และมีกำหนดส่งคืน 12.00 น.


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   E-mail : Piysri1@kku.ac.th  โทร. 091-4207085 และ ดร.กรวรรณ   โหม่งพุฒ    E-mail :   korrru@kku.ac.th  โทร. 089-5702214


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   เริ่มเวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Google Meet  ที่  https://meet.google.com/gzf-zyqc-tzn


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   E-mail : Piysri1@kku.ac.th  โทร. 091-4207085 และ ดร.กรวรรณ   โหม่งพุฒ    E-mail :   korrru@kku.ac.th  โทร. 089-5702214รหัส 0541226 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1020001 นายคุณากรณ์ สุขมอญ -
2. 1020002 น.ส.ปฐมา คำตา -
3. 1020003 น.ส.ธันวาพร ดีพลงาม -
4. 1020004 นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง -
5. 1020005 นายวีรภัทร สารพัฒน์ -
6. 1020006 น.ส.ณัฏฐณัชชา กวยทอง -
7. 1020007 นายสุริยา หาดชัยภูมิ -
8. 1020008 นายก้าวหน้า สิมลี -
9. 1020009 นายธนากร แสงห้าว -
10. 1020010 นายพงศ์กมล ดอกอินทร์ -
11. 1020011 น.ส.อภิชญา แก้วจันทร์เพ็ง -
12. 1020012 นางสาวสิรีสรรค์ ศรีสองเมือง -
13. 1020013 นายยุทธพิชัย ข่าทิพย์พาที -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/97384074628?pwd=VWJLT01ZK1NkRmdET0UzdStOcmkrdz09 (Meeting ID: 973 8407 4628   Password: 416413)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  E-mail: sampan@kku.ac.th หรือ โทร. 081-3922517 รหัส 0542221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1021001 นายเสฏฐวุฒิ บุญดี -
2. 1021002 นายอัตพล ผึ่งผาย -
3. 1021003 นายธนน ศิราจตุฤทธิ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/97384074628?pwd=VWJLT01ZK1NkRmdET0UzdStOcmkrdz09 (Meeting ID: 973 8407 4628   Password: 416413)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  E-mail: sampan@kku.ac.th หรือ โทร. 081-3922517 รหัส 0544226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1103001 นายวันชัย สินโพธิ์ -
2. 1103002 นายคุณากร ถึงนามลี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0546226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1108001 นายชวดล ศรีบุญพิมพ์สวย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0547226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1105001 นายดิษฐพงษ์ ดอนหมื่นศรี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0548226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1106001 น.ส.จุราลักษณ์ คชรมย์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0549221 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1107001 นางสาวพาทินธิดา ทมโยธา -
2. 1107002 น.ส.มุกดา อุปรัง -
3. 1107003 น.ส.จินตนา บุญยกิตานนท์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบแบบ Take Home Exam


สถานที่สอบ :

หลักสูตรจะส่งข้อสอบทาง E-mail ให้ผู้สมัคร เวลา 09.00 น. และมีกำหนดส่งคืน 12.00 น.


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   E-mail : Piysri1@kku.ac.th  โทร. 091-4207085 และ ดร.กรวรรณ   โหม่งพุฒ    E-mail :   korrru@kku.ac.th  โทร. 089-5702214


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   เริ่มเวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Google Meet  ที่  https://meet.google.com/gzf-zyqc-tzn


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่   ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   E-mail : Piysri1@kku.ac.th  โทร. 091-4207085 และ ดร.กรวรรณ   โหม่งพุฒ    E-mail :   korrru@kku.ac.th  โทร. 089-5702214รหัส 0550221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1130001 น.ส.ณัฐิดา เต็มวงษ์ -
2. 1130002 น.ส.วิไลพร บุญมาก -
3. 1130003 นายอภิสิทธิ์ ฤทธาพรม -
4. 1130004 น.ส.กุสุมาพร สุราษฎร์ -
5. 1130005 นายวัชรกริช ศรีพงษ์ -
6. 1130006 นายวัชรวิชญ์ วงศ์วาน -
7. 1130007 นายคุณานนต์ ยาทองไชย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0551221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1131001 น.ส.ศิริพร ภูยอดตา -
2. 1131002 นางสาวชุติปภา ศรีกุลบุตร -
3. 1131003 น.ส.จิรภัทร ศรีระอุดม -
4. 1131004 นางสาวรัชฎาพร สมบัติศรี -
5. 1131005 น.ส.ฐิตาพร ทองสุริชัยศรี -
6. 1131006 นายภคพล ศรีพรหม -
7. 1131007 นางสาวอัจฉริยา รักษาวงค์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0552221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1132001 น.ส.เมธาพร คำทา -
2. 1132002 นางสาวพีรดา บุญโชติ -
3. 1132003 นายนิติกร แจ่มสุวรรณ์ -
4. 1132004 น.ส.ปัณทิตา บุปผาพรหม -
5. 1132005 นางสาวจันทร์สุดา จันทะชำนิ -
6. 1132006 น.ส.ระพีพรรณ ประวะเค -
7. 1132007 นายชวนเทพ แสนศรี -
8. 1132008 นายเรืองวิทย์ เสนาดี -
9. 1132009 นายเกียรติศักดิ์ รำพึงจิตร์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0553221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1133001 นางสาวรัฐธญา คำแสงมาตย์ -
2. 1133002 นายบารมี ไพกระโทก -
3. 1133003 นายพศิน ขอบุญส่งเสริม -
4. 1133004 น.ส.ชยาภรณ์ ทับวิธร -
5. 1133005 น.ส.ณัชชารัตน์ ใจอ่อน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0554221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1134001 นางสาวชามาวีร์ สำราญใจ -
2. 1134002 น.ส.ปิยวดี สมพงษ์ -
3. 1134003 น.ส.ช่อผกา ศรีโกมลวิลาศ -
4. 1134004 น.ส.รัตนวลี สราญบุรุษ -
5. 1134005 น.ส.สาวิณี อินทจักร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316รหัส 0555221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1135001 น.ส.อมลรดา ทังโส -
2. 1135002 น.ส.กาญจนา รุ่งนภาเวทย์ -
3. 1135003 นายปรัชญา กุยเเก้วพะเนา -
4. 1135004 น.ส.สุทธิดา สงสุข -
5. 1135005 นายทรงพล คำศรี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เริ่ม เวลา 09.00 น.   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครติดตามเพื่อรับ Link การสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็ป  https://is.gd/ZyhfBM


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่  คณะศึกษาศาสตร์  โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 316