Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะแพทยศาสตร์


รหัส 0702131 ปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แบบ 2.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 281001 นายธีรชน กมลเลิศ -
2. 281002 นางสาวปภัชญา พาอ่อนตา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0702141 ปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 282001 น.ส.สุทธิดา บุญสืบ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0704123 ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 450001 น.ส.กรัณฑรัตน์ ธีรวิโรจน์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom    เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ link ที่ https://kku-th.zoom.us/j/97273032487?pwd=Vyt2MFZsdVl2a25YODh2SlM4STRlZz09รหัส 0708121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 304001 นายเมธี เอี่ยมพานิชกุล -
2. 304002 นางสาวจิราพร แข็งขัน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0720111 ปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 827001 นายพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียนระบบออนไลน์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบ :

หลักสูตร/สาขาวิชาจะแจ้งรายละเอียดการสอบให้แก่ผู้สมัครโดยตรง (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

หลักสูตร/สาขาวิชาจะแจ้งรายละเอียดการสอบให้แก่ผู้สมัครโดยตรง (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)รหัส 0730141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 678001 นางสาธิตา เรืองสิริภคกุล -
2. 678002 นางสาวธัญทิพย์ คลังชำนาญ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน  เวลา 9.00-12.00 น. 


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์    เวลา 09.00-12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0702221 ปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 284001 นายชยากร เถาโต -
2. 284002 นางสาวรติมา คูณหอม -
3. 284003 น.ส.อรวรรณ สีนาค -
4. 284004 น. ส. ปภัสรา จันทะศิลา -
5. 284005 นายพชร คำชัยภูมิ -
6. 284006 นายปัญญาพล หนูแม้ม -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0703221 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 289001 นายวงศกร เสียงเลิศ -
2. 289002 น.ส.อามาณี อาบู -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM และ Moodle (e-learning kku)  เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ link ที่ https://kku-th.zoom.us/j/93980885995?pwd=QVlZZDlSQ2tvVFp4dUpWNncyV0FWQT09


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom    เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ link ที่ https://kku-th.zoom.us/j/93980885995?pwd=QVlZZDlSQ2tvVFp4dUpWNncyV0FWQT09รหัส 0704223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 454001 น.ส.นัสริน อิมำกะจิ -
2. 454002 น.ส.สิรินทรา อุดมกิจโกศล -
3. 454003 น.ส.สุพรรษา บัวแก้ว -
4. 454004 นางสาวโสรญา พันธ์ชัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom    เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ link ที่ https://kku-th.zoom.us/j/97273032487?pwd=Vyt2MFZsdVl2a25YODh2SlM4STRlZz09รหัส 0705223 ปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1172001 นายจิราวัฒน์ แสงเพ็ง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์  เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ link ที่ http://meet.google.com/yuc-mjtf-nhbรหัส 0707221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 303001 นางสาวปราณิสา วงศ์เวียน -
2. 303002 น.ส.ปรียากานต์ มลิกรอง -
3. 303003 น.ส.นฤมล มหาอำนาจ -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
4. 303004 นายณัฐวุฒิ ไชยสุข -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์ เวลา 10.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0708221 ปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 307001 นายบัญญพนต์ จันโอ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0730231 ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแผน ข ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 707001 นางสาวสโรชิน สมพงษ์พันธุ์ -
2. 707002 นายกิตติธัช เทียมเก่า -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน  เวลา 9.00-12.00 น. 


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์    เวลา 09.00-12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0731221 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 738001 น.ส.กันต์กมล ภัสสรานนท์ -
2. 738002 นางสาวทันต์ทิชา วรดี -
3. 738003 นายฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา -
4. 738004 นายกฤติน วิภาหัสน์ -
5. 738005 นายศิริพล สวงโท -
6. 738006 นายธิติ พงษ์สุธีถาวร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

หลักสูตร/สาขาวิชาจะแจ้งรายละเอียดการสอบให้แก่ผู้สมัครโดยตรง (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)รหัส 0736221 ปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิวิทยาแผน ก แบบก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1031001 น.ส.ชนิตา ปานวุ่น -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-15.00 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์อนุสรณ์ ชั้น 5 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น