Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะเทคนิคการแพทย์


รหัส 0903121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 841001 นายคมสัน อยู่เย็น -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เวลา 09.00-12.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 0904123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 656001 นายนนทวิทย์ อุดมพาณิชย์ -
2. 656002 น.ส.นิตยา ทันรังกา -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0902221 ปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 335001 นายกตญาณ กล้าหาญ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 0902226 ปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 772001 นางสาวจิดาภา ตันธนะเศรษฐ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 0903221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 336001 นายพิชญ์ศักดิ์ ทองอยู่ -
2. 336002 นายศุภกฤต คงสินทวีสุข -
3. 336003 น.ส.กิตติยาพร บุญดก -
4. 336004 น.ส.ชนม์ภัคสรณ์ พลซื่อ -
5. 336005 น.ส.ชุลีกร หาญอาจ -
6. 336006 น.ส.ปภิชญา ศิริธวัช -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เวลา 09.00-12.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 0907221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 789001 น.ส.ปุรินรัศม์ ปานเชียงวงค์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)