Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

บัณฑิตวิทยาลัย


รหัส 1006141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 701001 นายกฤตมุข หล่าบรรเทา -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 13.30-14.30 น.   (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 1003221 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 347001 น.ส.กาญจนา คล่องแคล่ว -
2. 347002 นางสาวอภิญญา จันนาวัน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เวลา 09.00-10.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1006211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 693001 น.ส.นีรนุช บำรุง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 13.30-14.30 น.   (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1007211 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 845001 นายดิเรก บวรสกุลเจริญ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เวลา 09.00-10.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)