Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์


รหัส 1112121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 711001 นางสาวจุรี แสนสุข -
2. 711002 นางทัศนีย์ นุชสาย -
3. 711003 น.ส.สุไวย์รินทร์ ศรีชัย -
4. 711004 นางธนพร นังตะลา -
5. 711005 นายทักษนัย พัศดุ -
6. 711006 นางสาวกนกพร ยอดยศ -
7. 711007 น.ส.จิราภรณ์ หลาบคำ -
8. 711008 น.ส.ละออง สาลีพวง -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  สอบวิชาพื้นฐาน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบ :

ห้อง PH1101 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง PH1101 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 1112141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 713001 น.ส.รจิตรา นววงศ์อนันต์ -
2. 713002 น.ส.นภาลัย พูนศิริ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
3. 713003 นางนิออน ลีคะ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
4. 713004 นางสาวณัฏฐา ลินลา -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  สอบวิชาพื้นฐาน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบ :

ห้อง PH1101 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง PH1101 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 1114123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 883001 นายวุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท -
2. 883002 นายสิรวิชญ์ สนโศก -
3. 883003 นางสุภาพร มะรังษี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1102226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 549001 นางสาวพรพิมล บุตะลา -
2. 549002 นางสาวจิราพร อนุศรี -
3. 549003 นายสถิตย์ กลมวงค์ -
4. 549004 นายจักรกฤษณ์ อาสาสะนา -
5. 549005 นายเฉลิมพล หนูยอด -
6. 549006 น.ส.ชุลีพร เพ็งทอง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1103221 ปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 353001 นายศุภฤกษ์ จิรชวาลา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1103226 ปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 622001 น.ส.กัญญารัตน์ สร้อยมาลัย -
2. 622002 นายศรศักดิ์ พื้นเกาะ -
3. 622003 นางสาวสุพรรษา สุวรรณสิรินนท์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1104226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 752001 น.ส.นวพร ศรีนามล -
2. 752002 นายธวัชชัย สีโชติ -
3. 752003 นางสาวอัญธิกา ศรีสุข -
4. 752004 น.ส.กชกร ทิพย์สันเทียะ -
5. 752005 น.ส.อารีรัตน์ ชิยางคะบุตร -
6. 752006 น.ส.นิธิภา นิธิทรัพย์สกุล -
7. 752007 น.ส.กัญชรส วังมุข -
8. 752008 น.ส.นิภาวรรณ สิมงาม -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1106226 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 775001 นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ -
2. 775002 น.ส.ฝนทิวา โคตรนาลา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1107221 ปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 356001 นายสุริยันต์ ปกป้อง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1109221 ปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 358001 นางสาวน้ำทิพย์ ปานทอง -
2. 358002 นายฤชากร คงมั่น -
3. 358003 น.ส.อรณิชา ไก่จันทร์ -
วันที่สอบ :

สอบโดยให้ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์  (หลักสูตรพิจารณาตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ กรอบแนวคิดการวิจัย)  โดยส่งที่เมล์ dariwan@kku.ac.th ภายใน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563


สถานที่สอบ :

ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยส่งที่เมล์ dariwan@kku.ac.thรหัส 1109226 ปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 552001 นางสาวรักชนก สุขสาร -
2. 552002 น.ส.ศศิธร นะราวัง -
3. 552003 นางสาวกนกวลี พิมพเกษม -
4. 552004 น.ส.สุชาฎา แก้วก้อน -
วันที่สอบ :

สอบโดยให้ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์  (หลักสูตรพิจารณาตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ กรอบแนวคิดการวิจัย)  โดยส่งที่เมล์ dariwan@kku.ac.th ภายใน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563


สถานที่สอบ :

ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยส่งที่เมล์ dariwan@kku.ac.thรหัส 1111226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 553001 นายวรยุทธ พิมศร -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1115216 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1175001 นายสมพร โมฆรัตน์ -
2. 1175002 นายการันต์ สังข์วัย -
3. 1175003 นายทรงยศ ศรีหริ่ง -
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1115221 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 935001 นางสาวกมลพรรณ ชนะภัย -
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 1115226 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1176001 น.ส.ปิยธิดา สุทธิบาก -
2. 1176002 น.ส.ณัฎฐิตา ศรีบุโฮม -
3. 1176003 นางสาวกษมา คงประเสริฐ -
4. 1176004 น.ส.กนกกาญจน์ เขาเขจร -
5. 1176005 นายชวนากร เครือแก้ว -
6. 1176006 นายปรัชญา กาละดี -
7. 1176007 นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว -
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)