Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะทันตแพทยศาสตร์


รหัส 1302111 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 617001 น.ส.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล -
2. 617002 นางสาวณัฐรินทร์ วงศ์สิริฉัตร
3. 617003 นายกฤชพิชญากรณ์ สังหาร -
4. 617004 น.ส.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ -
5. 617005 น.ส.ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล -
6. 617006 น.ส.ปานชนก ไกยสวน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่  19 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 9.00.-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1302121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 618001 นายพิธิวัต เอื้อสุวรรณ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่  19 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 9.00.-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 365001 นาย พิเชษฐ สีดาหอม -
2. 365002 นางสาวนพวรรณ หวังสุดดี -
3. 365003 น.ส.พัทริกา สุขโรจน์ -
4. 365004 น.ส.นฤพร ชูเสน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 16.00-18.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น