Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะเภสัชศาสตร์


รหัส 1509216 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1044001 นางอมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์ -
วันที่สอบ :

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  ให้ผู้สมัครจัดทำ concept paper ส่งกลับทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์


สถานที่สอบ :

หลักสูตรจะแจ้งข้อมูลให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์  ผ่าน program zoom เริ่ม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1509226 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1045001 นางสาวสุวคนธ์ กลมกูล -
2. 1045003 นางสาวอัจฉรา รัตนสีหา -
3. 1045004 นายพงศ์ลภัส กลิ่นพิบูลย์ -
4. 1045005 นางวาริณีฑ์ พันธุ์ศุภผล -
วันที่สอบ :

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  ให้ผู้สมัครจัดทำ concept paper ส่งกลับทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์


สถานที่สอบ :

หลักสูตรจะแจ้งข้อมูลให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์  ผ่าน program zoom เริ่ม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1510211 ปริญญาโท สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1027001 น.ส.ปิยมาภรณ์ อุตรนคร -
2. 1027002 นางสาวเชิญพร นาวานุเคราะห์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชา (Open Book)


สถานที่สอบ :

จัดสอบระบบออนไลน์ โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1510221 ปริญญาโท สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 607001 นางสาวพันธิตรา ภู่คำมี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชา (Open Book)


สถานที่สอบ :

จัดสอบระบบออนไลน์ โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1511211 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 391001 น.ส.พิมลวรรณ ศิริปรุ -
2. 391002 น.ส.รัตนา สุ่มมาตย์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


สถานที่สอบ :

จัดสอบระบบออนไลน์ โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1513221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 395001 น.ส.อรรถพร ธนาณัฐเดชกุล -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก


สถานที่สอบ :

จัดสอบระบบออนไลน์ โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1515236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 399001 น.ส.ขวัญหทัย ปังศรี -
วันที่สอบ :

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  ให้ผู้สมัครส่งเค้าโครงงานวิจัย (Proposal) ที่สนใจในการทำวิจัย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์


สถานที่สอบ :

หลักสูตรจะแจ้งข้อมูลให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1519221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 902001 นายศศลักษณ์ เสนสุวรรณ -
2. 902002 น.ส.ธรารัตน์ เสถียรนาม -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบโดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย


สถานที่สอบ :

จัดสอบระบบออนไลน์ โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์   เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัคร