Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะเทคโนโลยี


รหัส 1602111 ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 727001 น.ส.จุฬารัตน์ เฮ้ากอก -
2. 727002 น.ส.นพมาศ จันทะวัน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  เวลา 09.00-12.00 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  รหัส 1602121 ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 401001 นายอัยพฤกษ์ ม่วงประยูร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  เวลา 09.00-12.00 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  รหัส 1602211 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 728001 นายภณ ตติยามณี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  เวลา 09.00-12.00 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  รหัส 1602221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 404001 นายฐาปกรณ์ แสงอรุณ -
2. 404002 นางสาวอรณัฐ สุพันธมาตย์ -
3. 404003 นายภาณุวัฒน์ โคตรสมบัติ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  เวลา 09.00-12.00 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  รหัส 1603221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 406001 น.ส.กัญญา วารินทร์ -
2. 406002 น.ส.ชลธิชา สุวรรณ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00-12.00 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1604211 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 411001 นายพงศกร ชินรัตน์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์   เวลา 13.30-16.30 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  รหัส 1604221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 412001 น.ส.ชนิกา เถียรวิทวัส -
2. 412002 นางสาวศรัญญา เทียบดอกไม้ -
3. 412003 น.ส.สุภาวดี ตลอดไธสง -
4. 412004 นายอนันธวัฒน์ สงวนพฤกษ์ -
5. 412005 น.ส.อัญชิสา อิสิชัยกุล -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์   เวลา 13.30-16.30 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  รหัส 1607223 ปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรม ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพอาหารแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 897001 นางสาววธัณจนา ถนอมพุฒิศักดิ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์  เวลา 14.30-15.30 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้น 3 ตึกTE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น