Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รหัส 1811213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1005001 นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ -
2. 1005002 นายอดิเทพ คอลพุทธา -
3. 1005003 นายณัฐพล บางแก้ว -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ (วันที่สอบสัมภาษณ์ทางหลักสูตร/สาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง))


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่หลักสูตร/สาขาวิชา หมายเลขโทรศัพท์ 095-1683786