Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


รหัส 2003121 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 905001 นางสาวพันทิวา ศรีศิลป์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 2003141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 906001 นายธเนศ ปัญญาดี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2005121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1049001 นางสาวอำภา บัวระภา -
วันที่สอบ :

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียนโดยวิธีส่งข้อสอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2003221 ปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 801001 นายศุภวิชญ์ ข้อสกุล -
2. 801002 นางสาวกัลยาณี โฮมชัยวงษ์ -
3. 801003 นางสาวณัฐริกา โสประดิษฐ์ -
วันที่สอบ :

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบข้อเขียนโดยใช้ระบบออนไลน์  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 2003226 ปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 489001 นายธีรภัทร์ สูงสุมาลย์ -
วันที่สอบ :

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบข้อเขียนโดยใช้ระบบออนไลน์  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 2005221 ปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 807001 นายอาณัช ธรรมธร -
2. 807002 นายธีรภัทร์ แสงนิล -
3. 807003 นางสาวกัญญาณัฐ มนูญผล -ขาดเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมที่สาขากำหนดไว้
วันที่สอบ :

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียนโดยวิธีส่งข้อสอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2006216 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 958001 นายสุกรีย์ ทุ่งนา -
2. 958002 นายชยุต บุษบงก์ไพฑูรย์ -
3. 958003 นายวงศธร อาวรณ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 2008216 ปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1163001 นายชาคริต อิ้งจะนิล -
วันที่สอบ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2008226 ปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1164001 นางสาวจุลจิตต์ จิตรธรรม -
2. 1164002 นายเอกพันธ์ พิมพาที -
3. 1164003 นางสาวภัทริญาร์ มีแสงแก้ว -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น