Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


รหัส 2321121 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1116001 นายกีรติ นิวรณุสิต -
2. 1116002 น.ส.วีระวรรณ ศิริพงษ์ -
3. 1116003 น.ส.จิรพร จันลา -
4. 1116004 นายจิรภัทร จำรัสรักษ์ -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563  สัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 2321141 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1117001 นางสาวอมราลักษณ์ ศิริทองสุข -
2. 1117002 น.ส.ประภาพร ธรศรี -
3. 1117003 นายชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ -
4. 1117004 นายนิชนันท์ คงศรี -
5. 1117005 นายพุฑฐฒิชัย อมรวัฒาเจริญชัย -
6. 1117006 นายคมกริช สนิทชน -
7. 1117007 นางสาวกรปภา จันทาพูน -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
8. 1117008 น.ส.ศิรินัดดา ปรีชา -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563  สัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 2308226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 723001 นางสาวภัฐธิญากรษ์ ชุมแสง -
2. 723002 น.ส.ปิยะรัตน รัตนคำ -
3. 723003 น.ส.ณัญฑิยา แก้วดี -
4. 723004 นายชวกร พิมพ์แสงศิลป์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง) โดยให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ (Essay) ในสถานที่ของผู้สมัครเอง และส่งเรียงความดังกล่าวให้หลักสูตรฯ พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหลักสูตรจะมีการกำหนดหัวข้อในการเขียนเรียงความและจะนำส่งข้อมูลถึงผู้สมัครทางอีเมล์ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรงและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรหัส 2308236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 724001 นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน -
2. 724002 นางสาววรรณนภา อามาตสมบัติ -
3. 724003 น.ส.บุณยาพร สนทอง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง) โดยให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ (Essay) ในสถานที่ของผู้สมัครเอง และส่งเรียงความดังกล่าวให้หลักสูตรฯ พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหลักสูตรจะมีการกำหนดหัวข้อในการเขียนเรียงความและจะนำส่งข้อมูลถึงผู้สมัครทางอีเมล์ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรงและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรหัส 2313236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1079001 น.ส.อรรจมาภรณ์ บุญมีประเสริฐ -
2. 1079002 นางสาวสมฤดี สลิดบัว -
3. 1079003 น.ส.ขวัญหทัย ปังศรี -
4. 1079004 น.ส.ธนพัชร์ แสนโคตร -
5. 1079005 นายธนนันธ์ สุขเลิศ -
6. 1079006 นางสาวพัชรินทร์ สุริโย -
7. 1079007 นางสาวเยาวลักษณ์ มาหลิน -
8. 1079008 นายพิทยา ศิริปการ -
9. 1079009 นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2303 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1079001,1079003,1079004,1079005,1079006,1079007,1079009 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2314226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1110001 น.ส.เปรมใจ จัดสม -
2. 1110002 นายรัฐพล โฮชิน -
3. 1110003 น.ส.ณัฐภัทร โคตะยันต์ -
4. 1110004 นางสาวธนภัทร แสนสุพรรณ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2303 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1110001,1110002 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2314236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1072001 น.ส.ธญาดา สารแสน -
2. 1072002 นายวิชิตวงศ์ สมวงษา -
3. 1072003 นางสาวมัทวัน วิทยาภัทร์ -
4. 1072004 นายพลเดช บุตรยศ -
5. 1072005 นายพศินทัศน์ คลังเงินภักดีกุล -
6. 1072006 น.ส.วารุณี บุตรงาม -
7. 1072007 น.ส.ชลลดา ทองศรี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2303 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1072001,1072002,1072007 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2315226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1073001 นายโกศล ขันชาลี -
2. 1073002 น.ส.ศิวัชญา บัวสาย -
3. 1073003 นางสาวอภิษฎา สาวงศ์นาม -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1073001,1073002,1073003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2315236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1080001 น.ส.ชุติกาญจน์ บุญรัตน์ -
2. 1080002 นายธนะรัชต์ จำรัสไว -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (ส่งมาเพิ่มเติมด้วย))
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2303 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1080001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2316226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1074001 น.ส.อรญา นพฤทธิ์ -
2. 1074002 น.ส.จริยา ชัยดำ -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1074001,1074002 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2316236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1081001 น.ส.รัตติยา พิมพ์แน่น -
2. 1081002 น.ส.ณัฐฏิญา โคหาจักร -
3. 1081003 นายกิตติภัทธ์ พลทัศน์โยธิน -
4. 1081004 นายสมพร มากล้น -
5. 1081005 นายอนวัช เจริญไชย -
6. 1081006 นายภูมินทร์ วิโรจน์รัตน์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2303 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1081001,1081003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2317226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1075001 นางสาวภัฐธิญากรษ์ ชุมแสง -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1075001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2317236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1082001 นายธาดา ธีระธนานนท์ -
2. 1082002 นางสาวอัจฉรา มณีพร -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1082001,1082002 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์