Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์


รหัส 2505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 874001 นายนิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร -
2. 874002 นายปิติเกียรติ จันทรจตุรภัทร -
3. 874003 นายพรชัย ผลนิโครธ -
4. 874004 น.ส.บุตรี สุขปาน -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบโดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings   เริ่ม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้ว


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings    เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้ว


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน ให้ส่งเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า โดยส่งมาที่เมล์ spongpit@kku.ac.th  หรือแชร์คอนเท้นต์ในวันสอบสัมภาษณ์ 


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 2506141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 888001 นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์ ไชยจินดา
2. 888002 นายพิศณุภงศ์ ศรีศากยวรางกูร -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
3. 888003 นายนพรัตน์ บรรณาลัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6  มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนสาขาวิชา C1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 2506146 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 889001 น.ส.พรทิพย์ ประยุทธเต -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2. 889002 นายตชาชาต ฝอยวารี -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
3. 889003 น.ส.ชนัญญา คงยืน -ขาดใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หน้าที่ 1 ให้อัพโหลดไฟล์มาให้ครบทั้ง 2 หน้าด้วย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6  มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนสาขาวิชา C1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 2505226 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 878001 นายเกียรติศักดิ์ โพศิริ -
2. 878002 นายปรินญาภัคร สนธิ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบโดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings   เริ่ม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้ว


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings    เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้ว


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน ให้ส่งเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า โดยส่งมาที่เมล์ spongpit@kku.ac.th  หรือแชร์คอนเท้นต์ในวันสอบสัมภาษณ์ รหัส 2506221 ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 890001 นายกิตติพศ สมิงชัย -
2. 890002 นายโยธิน โนนทนวงษ์ -
3. 890003 นายธนวิชญ์ สุดงูเหลือม -
4. 890004 นางสาวฉัตรชญา ปรือทอง -
5. 890005 น.ส.จิราภรณ์ ทรัพย์ผาด -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6  มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนสาขาวิชา C1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์