Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น


รหัส 2802216 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 955001 น.ส.กฤษณา มาตรวังแสง -
2. 955002 นายจักรพงศ์ ศิริโส -
3. 955003 นางสาววิลาวัลย์ กระพันธ์เขียว -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Hangout meet  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Hangout meet (หลักสูตรจะส่ง Link สำหรับการสอบออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์)รหัส 2802226 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 956001 น.ส.วรรณภา เรืองจันทร์ -
2. 956002 นางสาวแพรวตา บุตรไส -
3. 956003 น.ส.ธัญญารัตน์ สระแก้ว -
4. 956004 นายชููพงษ์ อุดมสมุทรหิรัญ -
5. 956005 นายภาคภูมิ​ พลสูงเนิน -
6. 956006 นายกฤษฎา ศรีอ่อน -
7. 956007 นายวรปรัชญ์ วงศ์โสภา -
8. 956008 น.ส.ธิดารัตน์ ข่าทิพย์พาที -
9. 956009 นายจักรกริช วิเศษศรี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Hangout meet  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Hangout meet (หลักสูตรจะส่ง Link สำหรับการสอบออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์)รหัส 2802236 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 957001 นางสาวธิดาพร ลครพล -
2. 957002 นางสาวธัญรัตน์ จันโทพลัง -
3. 957003 นางสุภาภรณ์ สีสุพรรณ์ -
4. 957004 น.ส.จุฑามาศ อนุสุริยา -
5. 957005 นายสุขุม กุลชาติ -
6. 957006 น.ส.น่านนภา พันธุ์เสือ -
7. 957007 น.ส.มินตรา เอี่ยมตระการ -
8. 957008 นายภทรพล นามบุตร -
9. 957009 นายสุวชัย ภูมาศ -
10. 957010 น.ส.กชามาส กงสะเด็น -
11. 957011 นายธีรวรรธน์ ศิริบุญ -
12. 957012 น.ส.มนตระกาล ชำนิงาน -
13. 957013 นายอลงกรณ์ นันทะแสง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Hangout meet  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรง)  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Hangout meet (หลักสูตรจะส่ง Link สำหรับการสอบออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์)