Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะเศรษฐศาสตร์


รหัส 3202227 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1152001 นางสาวธมลวรรณ ชูคันหอม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 3202237 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ข หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1153001 นายภัทรดนัย สุขร่วม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom   เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)