Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย


รหัส 4201226 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1112001 น.ส.นิ่มนวล อาจแก้ว -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Hangouts meet     เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 4201236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1113001 นายณรรฐพล สมอุดม -
2. 1113002 น.ส.ทักษพร วงศ์วีระขันธ์ -
3. 1113003 นายภานุพงศ์ สายเจริญ -ผู้สมัครยังขาดใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี ขอให้ส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th
4. 1113004 นางสาวอาทิตยา ชาลี -
5. 1113005 น.ส.กมลวรรณ ไวยโรจน์ -
6. 1113006 นายนิธิศ พันธ์โม้ -
7. 1113007 นายชยชนม์ เปรมานนท์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Hangouts meet     เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 4202211 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1068001 นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Hangouts meet     เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 4202221 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1069001 น.ส.วริยา ดีโว -
2. 1069002 น.ส.สิรีธร วงษ์ไกษร -
3. 1069003 นายเจษฎา ไทยยิ่ง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Hangouts meet     เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครโดยตรง)