Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย


รหัส 4401221 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 990001 น.ส.ปิยะภรณ์ พลเยี่ยม -
2. 990002 นางสาวกาญจนา กาลบุตร -
3. 990003 นายธีระพงษ์ บุบผาดา -
4. 990004 นายปริญญา วงษาเทพ -
5. 990005 น.ส.ธนันท์ยา พิลางาม -
6. 990006 นายพีระพงศ์ พิมษร -
7. 990007 นายอดิศร ศรีสงคราม -
8. 990008 นายบรรพต นันท์โพธิ์เดช -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  รายงานตัว เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย