Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะเกษตรศาสตร์


รหัส 0303121 ปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0302221 ปริญญาโท สาขาวิชากีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0307221 ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0307226 ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0308221 ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0309221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 165001 น.ส.ศิริพร เอียสกุล
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0311221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 0312221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 187001 นางสาวปภัสรา ปาณาตี
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาพืชไร่  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0318211 ปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืชวิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 995001 นางสาวจุฑามาศ สอนเมือง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น