Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะศึกษาศาสตร์


รหัส 0505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0512141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0514141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 523001 นายยุทธพงศ์ ชนะพันธ์
2. 523002 นางสาวลักษณา ต้นจันทร์
3. 523003 นางสาวนภสร บุญเสนา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1) เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องสอบ 1367 (ชั้น 3) คณะศึกศาสตร์ มข. และทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    https://kku.world/78-lo  Meeting ID: 915 4269 2997       Passcode: 680424

 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สถานที่สอบ ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์ และทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    https://kku.world/78-lo Meeting ID: 915 4269 2997       Passcode: 680424

 


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ เค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง   แบบ บว.3  และ บว.4   และสำหรับผู้เข้าสอบทางออนไลน์สามารถส่งเอกสารได้ทาง  E-Mail : sampan@kku.ac.th, changsri_crme@kku.ac.th, nisabo@kku.ac.th, และ nattnam@kku.ac.thรหัส 0516136 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแบบ 2.2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1265001 นาย วรานนท์ มั่นคง
2. 1265002 นายณัฐพล ถินสถิตย์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08.30-09.00 น. สอบสัมภาษณ์   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1518 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารตามข้อกำหนดของหลักสูตร ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564  หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.อริยพร  คุโรดะ  E-mail :  ariyaporn@kku.ac.thรหัส 0516141 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 525001 นายอนรรฆ สมพงษ์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08.30-09.00 น. สอบสัมภาษณ์   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1518 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารตามข้อกำหนดของหลักสูตร ภายในวันที่่ 2 มีนาคม 2564 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.อริยพร  คุโรดะ  E-mail :  ariyaporn@kku.ac.thรหัส 0516146 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 558001 น.ส.ปิยดา สุดาทิพย์
2. 558002 นางสาวเพ็ญนภา แสงโสดา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08.30-09.00 น. สอบสัมภาษณ์   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1518 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารตามข้อกำหนดของหลักสูตร ภายในวันที่่ 2 มีนาคม 2564 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.อริยพร  คุโรดะ  E-mail :  ariyaporn@kku.ac.thรหัส 0505221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0505226 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0510226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 505003 นายภาคภูมิ วริวงค์
2. 505004 นายสิทธิชัย คำมี
3. 505005 นางสาวมิ่งขวัญ มิ่งชัย
4. 505006 น.ส.สุจิตรา อุทธาทอง
5. 505008 นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสง
6. 505011 น.ส.ยลรดี ยุทธแสน
7. 505016 นางสาวมณฑกานต์ ภักดีศรี
8. 505021 นางสาวธัญจิรา พาหา
9. 505022 นางสาวภันทิลา เสริมกลาง
10. 505025 นายเชษฐภูมิ หมื่นแสน
11. 505026 นายราชัย นามวงค์ษา
12. 505030 นายวรุพงษ์ ขุนโนนเขวา
13. 505031 นายสิทธิพล ภิรมย์นาค
14. 505037 นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
15. 505039 นายธนวัฒน์ แก้วกันยา
16. 505045 นายธเนศร์ บุญภา
17. 505046 นางสาวกนกวดี ไตรคำ
18. 505049 น.ส.ธารารัตน์ โพธิ์ศรีเรือง
19. 505051 น.ส.ศิรินภา จันทิชัย
20. 505053 น.ส.พนิดา ประชาชน
21. 505054 นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีมารักษ์
22. 505056 นางสาววารุณี กว้างขวาง
23. 505064 น.ส.ดรุณี โลหิต
24. 505067 นายปัญญา เอิบอิ่ม
25. 505071 น.ส.ฐิภาภรณ์ แสนจันแดง
26. 505073 นางสาวธนาภรณ์ ไลไธสง
27. 505074 นายธนชิต วะปะแก้ว
28. 505075 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
29. 505085 นายฐิติพงศ์ ศรีแก้วเลิศ
30. 505103 นายโอภาส บุญเลี้ยง
31. 505104 นายฐาปกิต ทาขุลี
32. 505108 นายนิติศาสตร์ หงษ์ชูตา
33. 505110 นางสาวธนพรรณ ศรีสุโคตร
34. 505111 นายปิยณัฐ พิมพ์โพธิ์กลาง
35. 505114 น.ส.เพชรสุดา ศรีปลัดกอง
36. 505118 นายพีรวัส ตั้งวานิชกพงษ์
37. 505121 นายมนตรี กุลหนองแดง
38. 505122 นายยุทธพงษ์ เกษางาม
39. 505125 น.ส.มุกระวี เทพา
40. 505126 นายวิทวัส พวงผกา
41. 505127 น.ส.พัชณิดา อยู่เย็น
42. 505128 นางสาวเจนจิรา ห้วยทราย
43. 505129 นางสาววิริยา จันทรศิริ
44. 505130 นางสาวภาวินี บุญรักษ์
45. 505133 น.ส.พรสุดา หลักคำ
46. 505135 น.ส.อุมาภรณ์ สีลาอาจ
47. 505141 น.ส.อังคณา พลตะคุ
48. 505142 นายวิระศักดิ์ ศิริสานต์
49. 505147 นายวงศกร ทรัพย์บรรจง
50. 505154 นางสาวศุภัสร ชำปฏิ
51. 505156 นางสาวนิตยา เทพบัณฑตย์
52. 505157 นางสาวภัทรวดี เก่งนา
53. 505166 นายจิรธาดา ดารารัศมิ์ฉาย บุตราช
54. 505170 นางสาวสุธินี เณรเกิด
55. 505171 นายยุทธนา โสจันทึก
56. 505180 น.ส.ณิฏิยากร ทับชา
57. 505183 น.ส.พัชรี ศรีสวัสดิ์
58. 505184 น.ส.วิชุดา แสนปากดี
59. 505189 นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย
60. 505203 นางสาวอรรจนพรรณ คงนาวัง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00  น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว ณ บริเวณหน้าห้องสอบ ห้อง 1412  สัมภาษณ์   ณ ห้องสอบ 1412 (ชั้น 4) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารประกอบในการรายงานตัวสอบฯ  ได้แก่  แบบ บว.3,  บว.4   และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0523226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 626002 นายธีรพล อาจปาสา
2. 626004 น.ส.พิชชาภา พงษ์พวงเพชร
3. 626005 นายวสันต์ พันธวงค์
4. 626006 นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
5. 626007 นายวัชระ ลานเจริญ
6. 626008 น.ส.ปาณิสรา กัณนะคร
7. 626009 นางสาวอรยา เขียวรัตน์
8. 626010 นายยศนันท์ เทพมณี
9. 626011 น.ส.สุธิมา ไพราม
10. 626012 นางสาวกุลภัสสรณ์ สู่โนนทอง
11. 626013 น.ส.ณัฏฐิราภรณ์ อะสุรินทร์
12. 626014 นายกรฤทธิ์ เกิดสมบูรณ์
13. 626016 นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564  รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1303  (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0524226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 600001 นายอนันตพร เอี่ยมชะโอด
2. 600002 น.ส.กนกพร ภาโนมัย
3. 600004 น.ส.ปาริชาต ม่วงเจริญ
4. 600005 นางสาวณัฐสุดา มหาหิงค์
5. 600006 นายอนุมัติ สุดชา
6. 600007 นายสุริยา บรรลือทรัพย์
7. 600008 นางสาวชุติมา ภารไสว
8. 600009 พระมหาสุนทร สุดชา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564  รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1301  (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0525226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 601001 นายธีรวัฒน์ บุผามาตร
2. 601002 นายอธิป พัสดร
3. 601003 นายนฤเทพ ยศทราช
4. 601004 นายธีรนัย เฉลิมวงศ์
5. 601005 นายทศยันต์ โยชัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564  รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1530 (ชั้น 5) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0526226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 531001 นายพิเชษฐ์ นารี
2. 531002 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์ บุราญรมย์
3. 531003 นายตันติกร ดวงอุปมา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564  รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1255 (ชั้น 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0528226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 534005 นางสาวดรัลรัตน์ สารพิมพา
2. 534006 นายเอกชัย สุพร
3. 534007 นางสาวเทพธิดา อภัยโส
4. 534008 นางสาวสาลิกา สุครีพ
5. 534010 นางสาวญาติกานต์ พิมพิไสย
6. 534011 น.ส.รวิวรรณ ศรีนวล
7. 534013 นางชลธิชา พิมพ์ทอง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564  รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1315 (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0533226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 663001 น.ส.ณัฐศิรินทร์ บุตรศรีสวย
2. 663002 น.ส.พีรพร หมั่นทำ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564  รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1301 (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0540226 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1019001 นางนวลลักษณ์ นาสมตรึก
2. 1019002 น.สศิริลักษณ์ ทองเฟื้อง
3. 1019003 น.ส.รติวัลย์ ศรีไธสง
4. 1019004 นางสาวพัชรา พรหมกุล
5. 1019005 นางสาวมุขรินทร์ แพงโท
6. 1019006 นางสาวชญาดา เสือสา
7. 1019007 นางสาวนิรมล ศรีพรมมา
8. 1019008 นายกาณฑ์ พิมพ์สุข
9. 1019009 นางสาวสุนิสา ปิยะไพร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)   สัมภาษณ์  ณ ห้อง 1561 (ชั้น 5) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0541226 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1020001 นายณัฐวุฒิ บุดดางาม
2. 1020002 น.ส.อรปรียา จันทร์คำ
3. 1020003 น.ส.วราทิพย์ วรยศ
4. 1020004 นางสาวสราลี ศรีสุริยา
5. 1020005 นางสาวพัชรีพร ตรีศรี
6. 1020006 นางสาวจิตตาวัฒนา อ่อนจันทร์
7. 1020007 น.ส.ฉัตตริน เรืองบุตร
8. 1020009 นายธนะชาติ อนุนิวัฒน์
9. 1020010 น.ส.กมลชนก จ่าภา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1) เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องสอบ 1367 (ชั้น 3) คณะศึกศาสตร์ มข. และทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    https://kku.world/78-lo  Meeting ID: 915 4269 2997       Passcode: 680424


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สถานที่สอบ ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์ และทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    https://kku.world/78-lo Meeting ID: 915 4269 2997       Passcode: 680424


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3  และ บว.4   และสำหรับผู้เข้าสอบทางออนไลน์สามารถส่งเอกสารได้ทาง  E-Mail : sampan@kku.ac.th, changsri_crme@kku.ac.th, nisabo@kku.ac.th, และ nattnam@kku.ac.thรหัส 0542221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1021001 น.ส.วิลาสินี เครือวาคำ
2. 1021002 นายพัทธดนย์ เสนาภักดิ์
3. 1021003 นายจตุรพร เจือจุน
4. 1021004 นายบารมี มั่นยืน
5. 1021005 นางสาวภัสร์ชวัลณ์ อภิรมย์ชวาล
6. 1021006 นางสาววนิดา แสนเภา
7. 1021007 นายธนิต บุญประวัติ
8. 1021008 น.ส.ศศิธร คุณพระ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1) เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องสอบ 1367 (ชั้น 3) คณะศึกศาสตร์ มข. และทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    https://kku.world/78-lo  Meeting ID: 915 4269 2997       Passcode: 680424


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สถานที่สอบ ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์ และทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    https://kku.world/78-lo Meeting ID: 915 4269 2997       Passcode: 680424


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3  และ บว.4   และสำหรับผู้เข้าสอบทางออนไลน์สามารถส่งเอกสารได้ทาง  E-Mail : sampan@kku.ac.th, changsri_crme@kku.ac.th, nisabo@kku.ac.th, และ nattnam@kku.ac.thรหัส 0543226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1102001 นางสาวฐิติกานต์ ภูอาราม
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์  Join Zoom Meeting    


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาาณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting   https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0544226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 0545226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนเคมีแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1104001 นางสาวกุลธิดา ทองนำ
2. 1104002 นายจักรพันธ์ บุญพิมล
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาาณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting   https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0546226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1108001 น.ส.ขวัญจิรา ชำนาญกุล
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาาณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting   https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0548226 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1106001 น.ส.ปวีณา กุศลยัง
2. 1106003 นายพุฒิพงศ์ พงษ์จรัสจิรเดช
3. 1106004 น.ส.กัญญาณัฐ ฝาชัยภูมิ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาาณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting   https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0549221 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1107001 นายภาณุพงษ์ ต่อสกุล
2. 1107002 นางสาวพาทินธิดา ทมโยธา
3. 1107004 นายธนบดี คงรอด
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

รายงานตัว  ณ ห้องวิชาการ (ชั้น 1)  สัมภาษณ์  ณ ห้องสอบ 1561 (ชั้น 5) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่  แบบ บว.3, และ บว.4 (ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์)รหัส 0550221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 0551221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1131002 นางสาวสุรัตน์ดา วิชัย
2. 1131004 น.ส.ฐิตาพร ทองสุริชัยศรี
3. 1131005 น.ส.บุษบา บุญธรรม
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting   https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0552221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1132001 น.ส.ศศิวิมล แสนบุตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting   https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0553221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1133001 น.ส.ปฏิมา ฉ่ำฟ้า
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting  https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0554221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1134002 นายระนาด สาฆ้อง
2. 1134004 นายอธิการ บุญหวาน
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรหัส 0555221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่รับใบประกอบวิชาชีพครู) การสอนคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1135001 นายพงศ์สกาย รุ่งรพีพรพงษ์
2. 1135002 นางสาวปิยาภัสร์ แสนเสนา
3. 1135003 น.ส.นันทภรณ์ ศรีบุรินทร์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  6  มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting https://kku.world/7o-bv  Meeting ID:   978 6447 7193       Passcode:    l22xLTX0HF


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4  ในห้องสอบออนไลน์ต่อคณะกรรมการสอบฯ  และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก