Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะแพทยศาสตร์


รหัส 0702141 ปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

ดูรายละเอียดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2564

 


รหัส 0703131 ปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แบบ 2.2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0705123 ปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยาแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0705133 ปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยาแบบ 2.2 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0705143 ปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยาแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0726123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0730121 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 1.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0730141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0702221 ปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ดูรายละเอียดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2564

 


รหัส 0703221 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0704223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0708221 ปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 0737223 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1178001 น.ส.จันทร์ธิมาศ หมอนมี
2. 1178002 น.ส.มธุริน ทับทิมอ่อน
3. 1178003 น.ส.ฤทัยรัตน์ แก้วกุล
4. 1178004 นายคงทัช สิงขรานันต์
5. 1178005 นายเมธาวี ปุยบัณฑิต
6. 1178006 นายธนภูมิ เอื้อพงศ์การุณ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. online ผ่าน google meet 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบ online ผ่าน google meet  link: https://meet.google.com/tpc-bygy-fdk