Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะเทคนิคการแพทย์


รหัส 0902226 ปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564


รหัส 0907221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 789001 นายพรชัย จูมจันทา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง เกี่ยวกับรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และ link การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์