Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์


รหัส 1302111 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 1306223 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 370002 น.ส.กสิณา รุ่งเรืองตันติสุข
2. 370004 นางสาวศกลวรรณ น้ำใจทหาร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบ Zoom


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

-ทดสอบระบบการสัมภาษณ์ทางไกล วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. รหัส 1308221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 1309221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564