Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รหัส 1811133 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แบบ 2.2 หลักสูตรนานาชาติ

ดูรายละเอียดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2564

 


รหัส 1811213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

ดูรายละเอียดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2564