Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


รหัส 2321121 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1116001 นายปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์
2. 1116002 น.ส.เมธินี ศรีกาญจน์
3. 1116004 นางวิไลวรรณ เที่ยงตรง
4. 1116006 น.ส.อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 12:30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ 13:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2321141 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1117001 นายชาญชัย พรมมิ
2. 1117002 นางเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง
3. 1117004 นายพัลลภ พรมสาเพ็ชร
4. 1117005 นายภอชม พลมุก
5. 1117007 น.ส.นวรรณ สืบสายลา
6. 1117011 น.ส.กนกวรรณ ปาปะโม
7. 1117012 น.ส.ณัฐพร ผ่องอรัญ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา 12:30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ 13:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564  ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ต้น 2564รหัส 2308226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 723001 นางสาวสุพิชชา ทาจิตรา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2308236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 724001 นายภาณุพงศ์ ดรศรีโยเพชร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2313236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1079001 น.ส.อนันตยา ผิวโพนม่วง
2. 1079002 นายกันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร
3. 1079003 นางสาวจีรวรรณ เกตุปาน
4. 1079004 นางสาววรัญญา ณ ราชสีมา
5. 1079005 น.ส.นริศรา ขัติยวงศา
6. 1079006 น.ส.ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ
7. 1079007 น.ส.ประภัสรวี สุกใส
8. 1079008 นายศุภชัย สุริยสุภาพงศ์
9. 1079009 น.ส.ภัทราพร ชื่นบุญ
10. 1079010 น.ส.ภัทราวดี สีหะวงค์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2314226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1110001 น.ส.อาภาพร รัตนศรี
2. 1110002 น.ส.สุจิตรา ผดุงโกเม็ด
3. 1110003 นางสาววิจิตรา อุ่นแก้ว
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  รายงานตัว 08:30 น.  เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2314236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1072001 น.ส.ปาณิสรา จันทะไพร
2. 1072002 น.ส.อัญธิณี พวงสูงเนิน
3. 1072003 น.ส.จุฑาทิพย์ นันตื้อ
4. 1072004 นายธนพิชญ์ ปุญเมธา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2315226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1073001 น.ส.ภางาม ดานะ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2316236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1081001 นางสาวนันทิตา นาคนชม
2. 1081002 นายวีระยุทธ แกแง้ว
3. 1081003 น.ส.วริษฐา แสงภักดี
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2317226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1075001 นายชัยศักดิ์ ขันธจำนงค์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2317236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1082001 ่นายธิติวุฒิ มูลตรีมา
2. 1082002 นายเจษฎายุทธ เหลืองาม
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2320236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1085001 นายพงศ์พีระ ฝ่ายพลแสน
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  รายงานตัว 08:30 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ 9:00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์