Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์


รหัส 2505141 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 873001 นางสาวดวงฤทัย บุญสินชัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้วรหัส 2505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 874001 น.ส.กมลชนก แก้วศรีใส
2. 874002 นายอาทิตย์ กระจ่างศรี
3. 874003 นายปัญญทัศน์ วีระพล
4. 874004 นายพงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
5. 874005 นายวัชรานนท์ สังข์หมื่นนา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้วรหัส 2506141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 2506146 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 2504221 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 2505221 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 877001 นายธนินทร์ โรจน์เตชะวรกุล
2. 877002 นายคุณากร บาคำ
3. 877003 น.ส.สาวิตรี ธงภักดิ์
4. 877005 นายฐิติกิติ์ ไชยวงษา
5. 877006 นายกฤตเมธ บุตรเต
6. 877007 นายศุภวิธญ์ วิจิตรวงศ์วาน
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้วรหัส 2505226 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 878001 นายนนทพัทธ์ วงค์มูล
2. 878002 นายจักราวุธ อุดมวงค์
3. 878003 นายพัชระ เทียนศรี
4. 878004 ว่าที่ร้อยตรีราเมศวร์ สุเรรัมย์
5. 878005 นายพงษ์ดนัย จิตรสม
6. 878006 นายณรงค์ฤทธิ์ รอสูงเนิน
7. 878007 นางสาวสุชัญญา คงสิม
8. 878008 นายพัชรฌาวรินทร์ เริงหิรัญ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไปแล้วรหัส 2506221 ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564