Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564


รหัส 4504226 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564


รหัส 4504236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ข โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 4506226 ปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 4506236 ปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 


รหัส 4507226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1228002 น.ส.วรรณนิสา โคตรภูเขียว
2. 1228003 น.ส.พรรณพิลาส พิพรรธคุณ
3. 1228004 นายพิษณุ พิพรรธคุณ
4. 1228005 นายศิวกร โกสินธุ์
5. 1228007 นางเจนจิรา แสนไชย
6. 1228009 นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
7. 1228010 นายอนุสรณ์ ศรีจันทะ
8. 1228011 นายมนูญ ภูมิประสาท
9. 1228012 น.ส.รวิวรรณ ขมิ้นเขียว
10. 1228013 นายธนบัตร กองแก้ว
11. 1228014 นางสาวจุฑามาศ ผิวบาง
12. 1228015 นางสาวสุรัชดา นันทอง
13. 1228017 น.ส.อภิญญา ศรีบุญเรือง
14. 1228018 นายเอกชัย เคนท้าว
15. 1228019 นางสุชารัตน์ แก้วอุดร
16. 1228020 น.ส.อภิสรา นาคโคตร
17. 1228021 น.ส.นันทนา มลาตรี
18. 1228022 นายจักรพันธ์ บุญญะรัง
19. 1228023 นางสาวปนัดดา ศิลปชัย
20. 1228024 น.ส.กฤษฎาพร พากเพียร
21. 1228026 นายชนะ สุทธิประภา
22. 1228027 น.สวีนัส คำสิงห์ใส
23. 1228029 น.ส.สุภารัตน์ วัฒนธรรม
24. 1228031 น.ส.อโณทิยา ชัยงาม
25. 1228032 นายพิเชฐ วงศ์กาฬสินธุ์
26. 1228033 นายอนุชิต พลฤทธิ์
27. 1228035 นายนพพร ลิ้มตระกูล
28. 1228036 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ สมรูป
29. 1228040 นายสัญญา เบ้าธรรม
30. 1228041 น.ส.รัฐยากรณ์ ทองโท
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 2