Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0302221 กีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
2. 0304141 การประมงแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
3. 0306236 ธุรกิจการเกษตรแผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
4. 0307211 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
5. 0307221 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
6. 0308221 สัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
7. 0309221 พืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
8. 0312211 พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
9. 0319221 พืชไร่ กลุ่มวิชาการจัดการเพื่อการผลิตพืชไร่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
10. 0321143 วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
รวม 18 คน