Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0508226 การวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 11 คน
2. 0510221 การบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 8 คน
3. 0510226 การบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 201 คน
4. 0516141 หลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 ภาคปกติ 8 คน
5. 0541226 คณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 (สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู) ผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 14 คน
6. 0542221 คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) ผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 12 คน
7. 0556226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
8. 0560226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
9. 0561226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
10. 0562226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
11. 0564226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
12. 0565226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 6 คน
13. 0569226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
14. 0571226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
15. 0572226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
16. 0574226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
17. 0575226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
18. 0578226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
19. 0579226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
20. 0580226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
21. 0582146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 2 คน
22. 0588146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
23. 0590146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
24. 05B0226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 13 คน
25. 05B1226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
26. 05B4226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 12 คน
27. 05B5226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
28. 05B8226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
29. 05B9226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
30. 05C0226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
31. 05C2146 การบริหารการศึกษา กลุ่ม 1 (สำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 2 คน
32. 05C4221 จิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์ วิชาเฉพาะจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
33. 05C5221 จิตวิทยาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ วิชาเฉพาะจิตวิทยาการศึกษาและพัฒนาการมนุษย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
34. 05C6226 จิตวิทยาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ วิชาเฉพาะการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
35. 05C7226 จิตวิทยาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ วิชาเฉพาะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
รวม 346 คน