Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0702221 กายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
2. 0704123 ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
3. 0704223 ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 2 คน
4. 0705133 ปรสิตวิทยาแบบ 2.2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
5. 0705143 ปรสิตวิทยาแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
6. 0705223 ปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
7. 0707221 เภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
8. 0708221 สรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
9. 0720211 ประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
10. 0726123 วิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
11. 0730141 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ 11 คน
12. 0736221 พยาธิวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
13. 0737223 อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 2 คน
14. 0740221 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย กลุ่มวิชาการแก้ไขการได้ยินแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
15. 0741213 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน
16. 0741223 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 คน
17. 0742223 วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 คน
รวม 52 คน