Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

บัณฑิตวิทยาลัย
1008221 สาขาวิชา ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1441002 นางอนุตรี ไกรกีรติ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1441001 นายพิทิต แสนอินทร์ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
3. นายนัทธี เชียงชะนา - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครให้แปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วอัพโหลดลงในระบบ
4. น.ส.ชนกนันท์ อริยา
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน