Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 1106226 ชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 10 คน
2. 1114123 วิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
3. 1114143 วิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 4 คน
4. 1115221 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
5. 1115226 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
6. 1116226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 7 คน
7. 1117226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 38 คน
8. 1118226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
9. 1119216 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ 1 คน
10. 1119226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 24 คน
11. 1120226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
12. 1121226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
13. 1125121 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
14. 1125141 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ 6 คน
รวม 103 คน