Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะสหวิทยาการ
4503213 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ แผน 1 แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1210002 นายพนม ภู่สำอางค์ -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1210001 นายพงษ์ธเนศ แสงโป๋ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
3. นายอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ -ขาดสำเนาบัตรประชาชน
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน