Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะสหวิทยาการ
4504236 สาขาวิชา นิติศาสตร์ แผน 2 โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1217011 นายพงศ์พล ภูพุฒ -
2. 1217010 นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์ -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. 1217009 นายสุรนนท์ ขัติยนนท์ -
4. 1217008 นายธีระพล พันธไชย -
5. 1217007 นางสาวสุพิชชา เสิกภูเขียว -
6. 1217006 นายณพพล ประเสริฐศรี -
7. 1217005 นางสาวปภัสสร ทองจันทร์ -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
8. 1217004 นายณพทัศน์ สมบูรณ์ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
9. 1217003 นางวัชรี ประเสริฐศรี -
10. 1217002 นางสาวอัชฌานาฏ จำเริญกุล -
11. 1217001 นางสาวพรศิริ ศรีพรหม -
12. นายณพพล ประเสริฐศรี ผู้สมัครมีข้อมูลสมัครซ้ำ 2 ครั้ง ในระบบ
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน