Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะสหวิทยาการ
4507226 สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1228067 น.ส.สภารัตน์ จิณรินทร์ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1228066 นางสาวอลิญา ชัยจันทร์ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
3. 1228065 นางสาวพิชามญชุ์ พงศ์กิตต์วิริยะ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
4. 1228064 นางอัมรา มั่งมี -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
5. 1228063 น.ส.ชนากานต์ สมศรี -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
6. 1228062 นายบุญยง วาดวงศ์ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
7. 1228061 นายณัฏฐา ราชาทุม -
8. 1228060 นายภัณณุวัฒน์ ประทีป -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
9. 1228059 นายชญานันต์ ศรีกวนชา
10. 1228058 ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พงษ์วุฒินันท์ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
11. 1228057 น.ส.พรนภา โรจน์จรรยากิจ -
12. 1228056 นายสุรเกียรติ บุญเวิน -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
13. 1228055 น.ส.จิราพรรณ สว่างรุ่ง
14. 1228054 นางสาวธิดารัตน์ กุลพันธ์ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
15. 1228053 น.ส.เพียงใจ อินหงสา -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
16. 1228052 นายสรณัฐ เทศารินทร์ -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
17. 1228051 นางสาวประไพพัตร ศรีสุขพันธ์ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
18. 1228050 น.ส.ปัจจวรรณ พรหมศิริ -
19. 1228049 นายชินกร พิมพิลา -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
20. 1228048 นางสาวสุภาพร พรมนาม -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
21. 1228047 นางสาวจันทร์จิรา ไชยา -
22. 1228046 นายศิรโรจน ชารีราษฎร์ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
23. 1228045 นายกฤษณะ ถาบุตร -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
24. 1228044 นางสาวจิราพร พรมหลวง -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
25. 1228043 ว่าที่ ร.ต.อิสระพงษ์ ศรีวงษ์ -
26. 1228042 นายเอราวัตร โคตะโย -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
27. 1228041 น.ส.ธมลวรรณ หงษ์ษา -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
28. 1228040 นายไมตรี พวงพุฒ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
29. 1228039 นางสาวอัชราภรณ์ ช่างแคน -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
30. 1228038 น.ส.รัชชา มูลสุวรรณ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
31. 1228037 นายนิตินัย อิสรานุกูล -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
32. 1228036 น.ส.ธนัญญา คงเดช -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
33. 1228035 น.ส.กรรณิการ์ แก้วพิลา -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
34. 1228034 นางสาวสุจิตรา อักกะมานัง -
35. 1228033 นายพิษณุ กิจติกาล -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
36. 1228032 นางสาวณัฐพร ตันนารัตน์ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
37. 1228031 น.ส.ชนิตนันต์ จักขุพันธ์ -
38. 1228030 นายพลากร เกษสิมมา
39. 1228029 นางสาวนิมมิตา รัตนะ -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
40. 1228028 น.ส.รัศมิ์ภสร ผาคำ -
41. 1228027 นายจิระเดช ขวัญโพน -
42. 1228026 นางสาวเมธาวี นิตยารส -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
43. 1228025 นายธนสรรค์ เมฆวัน -
44. 1228024 น.ส.แพรทอง มณีรัตน์ -
45. 1228023 น.ส.พรรณนรา ทิพย์จรูญ -
46. 1228022 นายสุวัฒนรังสรรค์ จันสุตะ -
47. 1228021 นายกิตติ ยกเทพ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
48. 1228020 นางสาวช่อผกา ทองคำ -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
49. 1228019 น.ส.ณัชชา ปัสสาสัย -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
50. 1228018 นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร -
51. 1228017 นายอภิเดช ธิตะปัน -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
52. 1228016 น.ส.แพรวพรรณ วิลาวัน -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
53. 1228015 นางสาวธมนวรรณ กลับแป้น -
54. 1228014 นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรี -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
55. 1228013 น.ส.ศิราภรณ์ บุตรอินทร์ -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
56. 1228012 นายธนภัทร ม่วงสุราษฎร์ -
57. 1228011 นายชวลิต จันชนะ -
58. 1228010 นายธวัชชัย ชนะนาม -
59. 1228009 น.ส.นุสรา กาละดี -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
60. 1228008 นายทรงพล นันทพล -
61. 1228007 นายอดิศร สุมังคะ -
62. 1228006 น.ส.ธาวินี บุญจะนะ -
63. 1228005 นายกิตติกร พาลี -ยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
64. 1228004 นางสาวปวีณา มูลมา -
65. 1228003 นางสาวอัจฉรา ทัดสามี
66. 1228002 นางสาวธาดา วงศ์สุวรรณ -
67. 1228001 นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
68. นายเรืองสรรค์ สิงห์งอย - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดอกสารประกอบการสมัครให้แปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วอัพโหลดลงในระบบ
69. นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์ ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
70. นางสาวนริสราพร ทองทวิง -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4)
71. น.ส.ชุติกาญจน์ วงศ์ชัย
72. นางสาวภุมรัตน์ ฐานะ - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดประกอบการสมัครให้แปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วอัพโหลดลงในระบบ
73. นางสาวณิชชาอร สุกิจบวรสุข -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
74. น.ส.ปิโยรส เดชาเลิศ -ขาดรูปถ่ายให้แปลงไฟล์เป็น JPG แล้วอัพโหลดลงในระบบ - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
75. นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
76. นางสาวธิดารัตน์ กุลพันธ์ -ผู้สมัครสมัครซ้ำ 2 รอบ
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน