Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2566

คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. คณะวิทยาศาสตร์ 35 คน
2. คณะเกษตรศาสตร์ 27 คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน
4. คณะศึกษาศาสตร์ 95 คน
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 6 คน
6. คณะแพทยศาสตร์ 32 คน
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 คน
8. คณะเทคนิคการแพทย์ 2 คน
9. บัณฑิตวิทยาลัย 7 คน
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 คน
11. คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 คน
12. คณะเภสัชศาสตร์ 9 คน
13. คณะเทคโนโลยี 1 คน
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 คน
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 คน
16. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 77 คน
17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 คน
18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 คน
19. วิทยาลัยนานาชาติ 4 คน
20. คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน
21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 7 คน
22. คณะสหวิทยาการ 27 คน
รวม 549 คน