Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

logo main

เข้าสู่เว็บบัณฑิตวิทยาลัย

 


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 โควต้า "รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น"


รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.)

 

© COPYRIGHT 2018 GRADUATE SCHOOL KHON KAEN UNIVERSITY