Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลาย 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลาย 2560 แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 138/2560

  ดูรายชื่อ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลาย 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลาย 2560 แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 138/2560

  ดูรายชื่อ

 • รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ป.เอก
  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ป.เอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ดูประกาศรายชื่อ

  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ป.เอก
  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ป.เอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ดูประกาศรายชื่อ

 • GRC2018 March 9, 2018
  GRC2018 March 9, 2018 The 19th National Graduate Research Conference การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

  Registration&Submission

  GRC2018 March 9, 2018
  GRC2018 March 9, 2018 The 19th National Graduate Research Conference การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

  Registration&Submission

 • อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560
  อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560

  สมัคร Online

  อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560
  อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ประจำภาคต้น ปี 2560 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560

  สมัคร Online

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กำหนดการ

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กำหนดการ

ข่าวไฮไลท์


ข่าว