Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo
 • มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19
  มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19

  ดูประกาศ

  มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19
  มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19

  ดูประกาศ

ข่าวไฮไลท์


ประชาสัมพันธ์,กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร ดูเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา ดูเพิ่มเติม

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ ดูเพิ่มเติม
คณบดีออนไลน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง คณบดีออนไลน์
แจ้งเรื่องที่นี่

New Issue
ผลงาน,รางวัล