Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

แหล่งทุนภายนอก

แหล่งทุนภายนอก | 23 ม.ค. 2567 | อ่านแล้ว 62 ครั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (foundation for Thailand Productivity Institute) FTPI สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย