Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศผลทุนการศึกษา


30 พ.ค. 2567
ประกาศ: ผลการพิจารณานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ประกาศ: ผลการพิจารณานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

รายละเอียด

8 พ.ค. 2567
ประกาศ : รายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) (ภายใต้โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index)
ประกาศ : รายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) (ภายใต้โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index)

รายละเอียด

29 เม.ย. 2567
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก (รอบที่ 3)
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก (รอบที่ 3)

รายละเอียด

30 พ.ย. 542
ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก)
ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก)

รายละเอียด

25 มี.ค. 2567
ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบที่ 3)
ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบที่ 3)

รายละเอียด

25 มี.ค. 2567
Announcement: The List of Eligible Candidates of the Research Publication Scholarship (Round 3)
Announcement: The List of Eligible Candidates of the Research Publication Scholarship (Round 3)

รายละเอียด

25 มี.ค. 2567
ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (รอบที่ 3)
ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (รอบที่ 3)

รายละเอียด

25 ธ.ค. 2566
ผลการพิจารณานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

30 พ.ย. 542
On The List of Eligible Candidates of the Research Publication Scholarship (Round 2)
On The List of Eligible Candidates of the Research Publication Scholarship (Round 2)

รายละเอียด

22 ธ.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบที่ 2)

รายละเอียด

22 ธ.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (รอบที่ 2)

รายละเอียด

30 พ.ย. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)

รายละเอียด

26 ต.ค. 2566
ประกาศผล:ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567)
ประกาศผล:ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567)

รายละเอียด

17 ต.ค. 2566
ประกาศผล:ทุนส่งเสริมการขอทุนการศึกษาภายนอก (ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26)
ประกาศผล:ทุนส่งเสริมการขอทุนการศึกษาภายนอก (ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26)

รายละเอียด

22 ก.ย. 2566
ประกาศผล: ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบที่1)
ประกาศผล: ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบที่1)

รายละเอียด

22 ก.ย. 2566
ประกาศผล: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 1)
ประกาศผล: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 1)

รายละเอียด

20 ก.ย. 2566
ประกาศผล : ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567(รอบที่ 1 )
ประกาศผล : ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1 )

รายละเอียด

30 พ.ย. 542
ประกาศผล : ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)
ประกาศผล : ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

รายละเอียด

7 ส.ค. 2566
ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

30 พ.ย. 542
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ รอบที่ 2

รายละเอียด