Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา


9 พ.ค. 2567
ประกาศ: ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก รอบที่ 2)
ประกาศ: ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก รอบที่ 2)

รายละเอียด

8 พ.ค. 2567
ประกาศ: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ประกาศ: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

19 มี.ค. 2567
โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index
หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลดำเนินการสูง จะได้รับการจัดสรรทุน TA

รายละเอียด

14 มี.ค. 2567
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567)
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567)

รายละเอียด

19 ก.พ. 2567
ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567)
ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567)

รายละเอียด

19 ก.พ. 2567
ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก
ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก

รายละเอียด

19 ก.พ. 2567
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

รายละเอียด

19 ก.พ. 2567
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

  • 1