Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 13.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567)

13.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567)

ข้อมูลทุน | 12 ธ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1,199 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์           เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ อันจะทำให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับการจัดสรรทุน 

          เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หรือ เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในกรณีรับเข้าตลอดปี ในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาดนตรีบำบัด สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท) เรียบร้อยแล้ว 
 
ผู้สมัครสัญชาติไทย
     1. กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมี GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 นับถึงวันยื่นสมัคร 
     2. กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
        1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.25 นับถึงวันยื่นสมัคร หรือ
        2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดีหรือเทียบเท่า หรือมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 นับถึงวันยื่นสมัคร หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
 
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
     1. กรณีสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
        1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
        2) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือ
        3) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในสาขาที่จะเข้าศึกษาต่อโดยมีเอกสารรับรองหรือหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือ 
     2. กรณีสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
        1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
        2) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือ
        3) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

การพิจารณาให้ทุน

        การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พิจารณา การมีคุณสมบัติครบถ้วนอาจจะไม่เป็นเหตุให้ต้องรับการจัดสรรทุนก็ได้หรือมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดสรรทุน และความเห็นของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

การจัดสรรเงินทุน

 ระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 60,000.- บาท
 ระดับปริญญาโท  จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 48,000.- บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1: วันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 2: วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567
กรณีรับเข้าตลอดปี: ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 
ประกาศผล  วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/08ou6 
และแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ประกอบการพิจารณา
 
การปิดทุน  ดำเนินการตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครทุน ข้อ 6
Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 พรนภา ศรีวรกุล

Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 13.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567)