Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 10.ทุนส่งเสริมการขอทุนการศึกษาภายนอก (ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26)

10.ทุนส่งเสริมการขอทุนการศึกษาภายนอก (ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26)

ข้อมูลทุน | 6 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 4,488 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์           เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อันจะเป็นการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มากขึ้น และเพื่อเพิ่มจำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน        

 
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนตรงตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26 ทุกประการ    
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26 ทุกประการ 
4. เป็นผู้ยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) สมบูรณ์แล้ว (สถานะ 14) 
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

 
1. พิจารณาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ที่ครบถ้วน 
2. พิจารณาจากข้อเสนอการวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 1-3 ตามกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนด เป็นอันดับแรก 
3. การอนุมัติจัดสรรทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณา การมีคุณสมบัติครบถ้วนอาจจะไม่เป็นเหตุให้ต้องรับการจัดสรรทุนก็ได้ หากไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการให้ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดสรรทุน และความเห็นของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 

การจัดสรรเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินทุน

1. วงเงินทุนที่อนุมัติ ไม่เกิน 30,000.- บาท ต่อโครงการ
2. วิธีการเบิกจ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร  วันที่ 19-26 กันยายน 2566
ประกาศผล  วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการสมัคร

   
      กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/7ayqn
และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
      1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ 1.3
      2) ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26 ฉบับที่นำส่งต่อแหล่งทุนแล้วและพิมพ์จากระบบ NRIIS (แสดงสถานะ 14 แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว) 
      3) เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครขอรับทุนทุกประเภท ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ส่งประกอบการพิจารณา 
 
Download

ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณนวพร หนูเส็ง
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42417, 08-1768-9618
     E-mail: navabhorn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 10.ทุนส่งเสริมการขอทุนการศึกษาภายนอก (ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 26)