Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

5. ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก

ข้อมูลทุน | 3 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 7,956 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์บัณฑิตศึกษามีทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะทำให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก 

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่พร้อมรับทุนโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3) ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้นทุน Fundamental Fund
4) มีฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
2) นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือเป็น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน โดยให้ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้รับรอง ทั้งนี้อาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุนต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทุกกรณี 
3) เป็นนักศึกษาสถานะปกติ ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษาหรือลาพักการศึกษาหรือรอสำเร็จการศึกษา  
4) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากโครงการวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
5) นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการได้รับทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนอื่นรวมถึงเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ยกเว้นกรณีข้อ 4 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

1) พิจารณาจากสัญญาทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับและสัญญาการให้ทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนภายนอกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2) ในกรณีที่มีจำนวนผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่าจำนวนงบประมาณที่มี
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่น้อยกว่าก่อน
3) การอนุมัติจัดสรรทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณา การมีคุณสมบัติครบถ้วนอาจจะไม่เป็นเหตุให้ต้องรับการจัดสรรทุนก็ได้ หากไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการให้ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดสรรทุน และความเห็นของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นที่สิ้นสุด
4) อาจารย์สามารถสมัครขอรับการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 1 ทุนต่อโครงการวิจัยภายนอกที่ได้รับ
 

จำนวนเงินทุน

การพิจารณาวงเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
1) ระดับปริญญาเอก จัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่นักศึกษาได้รับอยู่แต่รวมทั้งสอง ส่วนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 12,000.- บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 12 เดือน
2) ระดับปริญญาโท จัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่นักศึกษาได้รับอยู่แต่รวมทั้งสอง ส่วนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 10,000.- บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 12 เดือน

ระยะเวลาการรับสมัคร

ะยะเวลาการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้    
 
รอบที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การจัดสรรทุน
1 วันที่ 5 - 13 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.  2566
2 วันที่ 8 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.  2567
3 วันที่ 8 – 19 เมษายน พ.ศ. 2567 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.  2567
4 วันที่ 8-12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/ktlpx พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะรับทุนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ 

1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 
2)  สัญญาการให้ทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
3)  สำเนาสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
 

การจ่ายเงินทุนสำหรับนักศึกษาทีได้รับทุน

1) นักศึกษาที่ได้รับทุนส่งสัญญารับทุนฯ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
2) โอนเงินทุนเป็นงวดตามที่ระบุในสัญญาการรับทุนฯ และตามวงเงินทุนที่อนุมัติ

Download

       ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 5. ทุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาภายนอก