Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


29 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2563

รายละเอียด

22 ก.ย. 2563
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด

11 ก.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียด

10 ก.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

9 ก.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียด

9 ก.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รายละเอียด

27 ส.ค. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

รายละเอียด

20 ส.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563

รายละเอียด

18 ส.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชการที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชการที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

31 ก.ค. 2563
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

รายละเอียด

22 ก.ค. 2563
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

17 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

3 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

26 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

22 มิ.ย. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

8 มิ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการให้บริการการรับชําระเงินผ่าน QR Code

รายละเอียด

27 พ.ค. 2563
ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature
ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature

รายละเอียด

20 พ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

13 พ.ค. 2563
อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

27 มี.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

รายละเอียด