Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


25 ต.ค. 2560
การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

24 ต.ค. 2560
การประชุมวิชาการ National & International Graduate Research Conference
ประชุมวิชาการ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

12 ต.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

8 ต.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มอบองค์กฐินของบัณฑิตวิทยาลัยแก่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ประสงค์ ต่อโชติ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนมอบองค์กฐินของบัณฑิตวิทยาลัยแก่ คุณภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมทอดถวาย ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด

3 ต.ค. 2560
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

30 ก.ย. 2560
พิธีเปิดป้ายสัญลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI(Joint Commission International) ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีเปิดป้ายสัญลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI(Joint Commission International) ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

28 ก.ย. 2560
การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1 ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

24 ก.ย. 2560
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2560 ณ บริเวณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รายละเอียด

21 ก.ย. 2560
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
คณะผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ คุณสุจิตรา ทัศนจินดา หัวหน้าสำนักงาน

รายละเอียด

15 ก.ย. 2560
ประเมินหลักสูตรฯ ทรัพย์สิทางปัญญา และ วิทย์ฯกีฬา ระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับปริญญาโท และ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 2560

รายละเอียด

15 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

15 ก.ย. 2560
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2559 ส่งมอบงานฯ
ด้วยนายกสโมสรฯ และคณะกรรมการสโมสรฯ ปีการศึกษา 2556 2557 2558 ส่งมอบปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง พร้อมทั้งคัดเลือกนายกสโมสรและตำแหน่งงานต่างๆ ในสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการ “สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560”

รายละเอียด

13 ก.ย. 2560
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 49 ปี
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะร่วมทำบุญตักบาตรและมอบดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 49 ปี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด

13 ก.ย. 2560
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 23 ปี
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณะแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียด

13 ก.ย. 2560
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา (GSMIS) คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

รายละเอียด

11 ก.ย. 2560
ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

รายละเอียด

8 ก.ย. 2560
บรรยายพิเศษ "The Sumitomo Foundation"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Akinori Matsunaga จาก "The Sumitomo Foundation"

รายละเอียด

7 ก.ย. 2560
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท(MRDM) หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เวลา 09.00-16.30 น.

รายละเอียด

6 ก.ย. 2560
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เวลา 09.00-16.30 น.

รายละเอียด