Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


14 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัยขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

10 ม.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563

รายละเอียด

27 ธ.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 27 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 27 ปี

รายละเอียด

29 พ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

22 พ.ย. 2562
วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 41 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

22 พ.ย. 2562
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี

รายละเอียด

19 พ.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

13 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2562

รายละเอียด

29 ต.ค. 2562
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

25 ต.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

15 ต.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562

รายละเอียด

27 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้ทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่า 1.07 ล้านบาท
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้ทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่า 1.07 ล้านบาท

รายละเอียด

24 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

รายละเอียด

23 ก.ย. 2562
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

16 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียด

13 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

รายละเอียด

11 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562

รายละเอียด

11 ก.ย. 2562
สัมมนาคณาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาคณาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด