Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


16 ส.ค. 2560
โครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

9 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRDM ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM) สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต”

รายละเอียด

8 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

9 พ.ค. 2560
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 และงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.6 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 และจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

5 ต.ค. 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์
เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริการนักศึกษานานาชาติ

รายละเอียด

31 ส.ค. 2559
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะและหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พบปะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองวิเทศสัมพันธ์ และเยี่ยมชมห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

31 ส.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2559
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

18 ส.ค. 2559
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย""
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

3 ส.ค. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

18 ส.ค. 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2559
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2559

รายละเอียด

27 ส.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต MRDM เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
Master of Rural Development Management มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

รายละเอียด

16 มี.ค. 2559
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

10 มี.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน ประจำภาคปลาย 2558
การประชุมสัมมนา "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558" มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 220 คน

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 37 ปี จัดกิจกรรมพี่ให้น้อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาชนบท ในโครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 15 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 37

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยจับมือกองวิเทศสัมพันธ์พร้อมให้บริการนักศึกษานานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2558
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 6 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 25558

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ผู้บริหาร และบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มข. ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ แด่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ความร่วมมือบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ใน สปป.ลาว
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด