Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


15 ต.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562

รายละเอียด

27 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้ทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่า 1.07 ล้านบาท
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้ทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่า 1.07 ล้านบาท

รายละเอียด

24 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

รายละเอียด

23 ก.ย. 2562
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

16 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียด

13 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

รายละเอียด

11 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562

รายละเอียด

11 ก.ย. 2562
สัมมนาคณาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาคณาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

11 ก.ย. 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท(MRDM)
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท(MRDM)

รายละเอียด

11 ก.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง Lab B) ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

9 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียด

9 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รายละเอียด

5 ก.ย. 2562
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท(MRDM) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท(MRDM) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

รายละเอียด

27 ส.ค. 2562
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 35 ปี

รายละเอียด

20 ส.ค. 2562
การอบรมการใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms

รายละเอียด

20 ส.ค. 2562
สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และแสดงความยินดีผู้บริหารใหม่
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญใส่บาตร และมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

14 ส.ค. 2562
แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

5 ส.ค. 2562
การสัมมนาสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Focus Group) ประจำปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Focus Group) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

30 ก.ค. 2562
การประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

26 ก.ค. 2562
การสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies” วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด