Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


27 พ.ค. 2563
ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature
ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature

รายละเอียด

20 พ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

13 พ.ค. 2563
อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

27 มี.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

รายละเอียด

18 มี.ค. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รายละเอียด

28 ก.พ. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

25 ก.พ. 2563
คณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)
คณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)

รายละเอียด

24 ก.พ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบปะนักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)
บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบปะนักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)

รายละเอียด

21 ก.พ. 2563
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพบผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพบผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณ

รายละเอียด

20 ก.พ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

รายละเอียด

17 ก.พ. 2563
การอบรมเรื่อง การนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Power BI
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมบุคลากรเรื่อง การนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Power BI

รายละเอียด

13 ก.พ. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียด

13 ก.พ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียด

30 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

30 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

23 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่2) กว่า 5 แสนบาท
บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่2) กว่า 5 แสนบาท

รายละเอียด

14 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัยขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

10 ม.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563

รายละเอียด

27 ธ.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 27 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 27 ปี

รายละเอียด