Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


14 ก.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

9 ก.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี

รายละเอียด

26 ส.ค. 2564
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

6 ส.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

16 ก.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 43 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 43 ปี

รายละเอียด

8 ก.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

7 ก.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

29 มิ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด

22 มิ.ย. 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น 2564

รายละเอียด

28 พ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากฝ่ายดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากฝ่ายดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียด

6 พ.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

5 เม.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 14 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 14 ปี

รายละเอียด

31 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด

26 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

รายละเอียด

19 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

18 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 27 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 27 ปี

รายละเอียด

16 มี.ค. 2564
“Webinar: KKU Virtual Open House 2021” was organized for KKU Active Recruitment Project
“Webinar: KKU Virtual Open House 2021” was organized for KKU Active Recruitment Project

รายละเอียด

23 ก.พ. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

8 ก.พ. 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด