Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


13 มิ.ย. 2561
Focus Group โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1

รายละเอียด

7 มิ.ย. 2561
การอบรม "กระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน"
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. บัณฑิตวิทาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

26 พ.ค. 2561
ประชุมเพื่อชี้แจงทุนเผยแพร่ฯ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่3)
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

18 พ.ค. 2561
การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

30 เม.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

3 เม.ย. 2561
ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประสานและถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษ

รายละเอียด

23 ก.พ. 2561
การประชุมการรับทุน วช. และการทำสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ

รายละเอียด

17 ก.พ. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

31 ม.ค. 2561
ประชุม กก. ประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายบัณฑิตศึกษา 1/2561
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด