Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


15 ม.ค. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

15 ม.ค. 2564
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

12 ม.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

12 ม.ค. 2564
ภาพบรรยากาศหน่วยงานต่างๆมอบกระเช้าปีใหม่/ของขวัญแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศหน่วยงานต่างๆมอบกระเช้าปีใหม่/ของขวัญแก่บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

6 ม.ค. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

6 ม.ค. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

30 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 28 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 28 ปี

รายละเอียด

21 ธ.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

รายละเอียด

15 ธ.ค. 2563
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด

13 ธ.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด

7 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

2 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี

รายละเอียด

30 พ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี

รายละเอียด

27 พ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

รายละเอียด

24 พ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

16 พ.ย. 2563
แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ศรีมอดินแดง" ประจำปี 2563
แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ศรีมอดินแดง" ประจำปี 2563

รายละเอียด

15 พ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด