Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


31 ก.ค. 2563
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

รายละเอียด

22 ก.ค. 2563
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

17 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

3 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

26 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

22 มิ.ย. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

8 มิ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการให้บริการการรับชําระเงินผ่าน QR Code

รายละเอียด

27 พ.ค. 2563
ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature
ผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature

รายละเอียด

20 พ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

13 พ.ค. 2563
อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

27 มี.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

รายละเอียด

18 มี.ค. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รายละเอียด

28 ก.พ. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

25 ก.พ. 2563
คณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)
คณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)

รายละเอียด

24 ก.พ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบปะนักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)
บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบปะนักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP)

รายละเอียด

21 ก.พ. 2563
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพบผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพบผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณ

รายละเอียด

20 ก.พ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

รายละเอียด

17 ก.พ. 2563
การอบรมเรื่อง การนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Power BI
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมบุคลากรเรื่อง การนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Power BI

รายละเอียด

13 ก.พ. 2563
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียด

13 ก.พ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียด