Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวกิจกรรม


3 เม.ย. 2561
ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประสานและถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษ

รายละเอียด

23 ก.พ. 2561
การประชุมการรับทุน วช. และการทำสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ

รายละเอียด

17 ก.พ. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

31 ม.ค. 2561
ประชุม กก. ประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายบัณฑิตศึกษา 1/2561
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

26 ม.ค. 2561
การประชุมเพื่อชี้แจงทุนเผยแพร่ฯ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่2)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนสนับสนุน

รายละเอียด

25 ม.ค. 2561
มข.ให้ความมั่นใจ “ทุกหลักสูตร” ผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมตลอดไป
มข.ให้ความมั่นใจต่อประชาชน ผู้ปกครองทั้งประเทศ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ตลอดมา และยังคงเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างเคยเป็นมาตลอดไป

รายละเอียด

24 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

23 ม.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์บัณฑิตวิทยาลัย (SWOT) กลุ่มบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

รายละเอียด

10 ม.ค. 2561
ต้อนรับ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดูงานบัณฑิตวิทยาลัย
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

5 ม.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2560
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

รายละเอียด

29 ธ.ค. 2560
การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมติธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)

รายละเอียด

26 ธ.ค. 2560
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เปิดแล้ว รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

20 ธ.ค. 2560
งานทำบุญประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์
งานทำบุญประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด