Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย | 16 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2159 ครั้ง

share Facebook Google twitter LINE

 

ตราสัญลักษณ์ (Logo)


ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย

          บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในระดับคณะซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพิ่มอีก จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ รวมเป็นเปิดสอนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2524 จำนวน 7 สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และในปี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้ถูกจัดเป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


          การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกทั้งด้านการรับเข้า การลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมดและเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีสาขาวิชาเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นและมีคณะต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจำกัดไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้คณะดำเนินการ โดยกำหนดให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่รับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เมื่อภารกิจเปลี่ยนไปจึงทำให้โครงสร้างบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ


         การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่สำคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ภายหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน และผู้ช่วยคณบดี 1 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย สื่อสาร กำกับติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดำเนินงาน 2. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) รองคณบดี 3 คน 3) ตัวแทนจากหัวหน้าสาขาวิชา 1 คน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 5) หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 3. คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ 3) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4) หัวหน้าสำนักงานคณบดี 5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 26 คน มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ 4. คณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3 คน (ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายการต่างประเทศ) 3) ตัวแทนจากคณบดี 3 คน (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 5. คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2) หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย 4) ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ ที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติยังคณะต่าง ๆ ในส่วนของการบริหารงานในสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการโดยการจัดแบ่งหน่วยงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ โดยไม่มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ สำนักงานคณบดี แต่สามารถจัดแบ่งเป็นงานหรือกลุ่มงานตามยุทธศาสตร์ของภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบในช่วงเวลา นั้น ๆ ไม่เกิน 3 กลุ่มงาน โดยจัดทำเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจคือ กลุ่มภารกิจอำนวยการ และกลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

          เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักที่มอบหมายโดยสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยคุณภาพและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ของตนเองในฐานะเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่กำหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนกำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัย


 


บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย

          บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2541 โดยสรุปคือ วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานแล ะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนิน การจัดการศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะอีกด้วย


ปณิธาน

เพื่อกำกับมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา


วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก


พันธกิจ

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดพันธกิจ หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยไว้ 4 ประการ
      1. การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
      2. การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
      3. การตลาดและการรับเข้านักศึกษา
      4. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม


เอกลักษณ์

“การทำงานแบบความร่วมมือและเชื่อมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)”


อัตลักษณ์

“บัณฑิตพร้อมทำงานบนพื้นฐานการวิจัย (READY TO RESEARCH)”


วัฒนธรรมองค์กร

ความร่วมมือ การบริหารจัดการ และการบริการที่ดี


ค่านิยม

      1. การให้ความสำคัญกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ
      2. รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
      3. ความโปร่งใส
      4. พร้อมปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
      5. การทำงานเป็นทีม


ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

      1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
      2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง
      3. การรักษามาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
      4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ
      5. การตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
      6. การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

      1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
      2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน
      3. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
      4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า
      5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
      6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี
      7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ