Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ | 28 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 1,007 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 145/2563)
 แบบที่ 1 The American Psychological Association [APA]
 แบบที่ 2 Vancouver Style
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์แบบ Hard Copy
 ตัวอย่างชนิดตัวพิมพ์ รูปแบบการพิมพ์ การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ส่งแบบ Hard Copy
 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำวิจัย
 แบบ บว.16 แบบส่งวิทยานิพนธ์
 แบบ บว.20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
 แบบ บว.21 คำร้องขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษา / เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
 แบบ บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ
 Template วิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างและรูปแบบวิทยานิพนธ์