Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศ/ระเบียบบัณฑิตศึกษา

ระเบียบและประกาศ | 23 พ.ค. 2567 | อ่านแล้ว 1,374 ครั้ง

ประกาศทั่วไป

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 

Download

ข้อมูลเปรียบเทียบระเบียบบัณฑิตศึกษาและประกาศฉบับใหม่ 2566 

Download

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 513/2567 แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา

Download

 


 

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

(New) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 130/2566 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

(ให้ยกเลิกประกาศ บว. ฉบับที่ 185/2561)

Download

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 185/2561 หลักเกณฑ์และะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Download

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 525/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Download