Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

แนวทางการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ (ปก)

-


แนวทางการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 3196 ครั้ง

ชื่อเรื่อง
หน้า
คำนำ
ปกรอง
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่2 แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์
บทที่3 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์
บทที่3 การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์
บทที่4 การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์
บทที่5 การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ แบบที่ 1
บทที่6 การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ แบบที่ 2
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการพิมพ์และวางเนื้อหาโดยทั่วไป
ภาคผนวก ข ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
(Word File) ภาคผนวก ก ตัวอย่างการพิมพ์และวางเนื้อหาโดยทั่วไป
(Word File) ภาคผนวก ข ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
ภาคผนวก ค สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
ภาคผนวก ง ประกาศ แนวปฎิบัติและฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์
แบบ บว.16 แบบส่งวิทยานิพนธ์
แบบ บว.20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
แบบ บว.21 คำร้องขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษา / เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบ บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ
Template วิทยานิพนธ์