Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

แนวทางการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ (ปก)

-


แนวทางการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 67133 ครั้ง

ชื่อเรื่อง
หน้า
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 145/2563)
แบบที่ 1 The American Psychological Association [APA]
แบบที่ 2 Vancouver Style
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์แบบ Hard Copy
ตัวอย่างชนิดตัวพิมพ์ รูปแบบการพิมพ์ การตั้งค่าหน้ากระดาษ
แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ส่งแบบ Hard Copy
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำวิจัย
แบบ บว.16 แบบส่งวิทยานิพนธ์
แบบ บว.20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
แบบ บว.21 คำร้องขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษา / เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบ บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ
Template วิทยานิพนธ์
ตัวอย่างและรูปแบบวิทยานิพนธ์