Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย | 25 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 770 ครั้ง

Facebook Google twitter LINE

กลุ่มภารกิจอำนวยการ


ดร.ประสงค์ ต่อโชติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ
การเงิน

ศิรินธร สุวรรณทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงิน

วิไลพร นามหงษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
พัสดุ

วรินภ์ธร นันตะเวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
งานบุคคล

แววตา วรรณคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

แผนและประกันคุณภาพ

วัชรินทร์ รักษาเคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

จิรพัฒน์ จันทะไพร  
 
ผลิตเอกสาร
 
ไพศาล แสงสุวรรณ
พนักงานทั่วไป บ 1

สารบรรณ

หนูแดง ตาบ้านดู่
พนักงานพิมพ์ ส 3
สารบรรณ

ธีรพล มะลิดา
พนักงานสถานที่ บ 1
 
แม่บ้าน
 
รุ่งนิภา คนล้ำ
คนงาน

กลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ


ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ
วิทยานิพนธ์และรูปเล่มวิทยานิพนธ์
 
รัตติยากร วิมลศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วิทยานิพนธ์และรูปเล่มวิทยานิพนธ์
 
ปัทมา สมพงษ์
นักวิชาการศึกษา
วิทยานิพนธ์และรูปเล่มวิทยานิพนธ์

สุพัฒน์ พิบูลย์
พนักงานพิมพ์ ส 3
รับเข้าและสโมสรนักศึกษา
 
พัชลี พวงคต
นักวิชาการศึกษา

ทุนการศึกษา
 
พรนภา โยธาฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชาร่วม
 
หอมหวล นาถ้ำเพชร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สาขาวิชาร่วม
 
อนุสรณ์ มั่นคง
นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชาร่วม
 
พนัชกร โชคลา
นักวิชาการศึกษา

เครือข่ายบัณฑิตศึกษาและวารสาร
 
พาณิภัค พระชัย
นักวิชาการศึกษา
อบรมและ One Stop Service
 
เยาวลักษณ์ แหล่งหล้า
นักวิชาการศึกษา
วิเทศสัมพันธ์ / นานาชาติ
 
จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ
นักวิเทศสัมพันธ์
วิเทศสัมพันธ์ / นานาชาติ
 
นันทิยา ศิลาชัย
นักวิเทศสัมพันธ์

การตลาดและประชาสัมพันธ์

ศิตธีรา สโมสร
นักวิเทศสัมพันธ์
การตลาดและประชาสัมพันธ์
 
นวพร หนูเส็ง
นักวิชาการศึกษา
 
 

ICTและสารสนเทศ
 
อภิเชษฐ์ บุญจวง
นักสารสนเทศ
ICTและสารสนเทศ
 
รัฐพล สมบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ICTและสารสนเทศ
 
ศิริพร เบญจมาศ
นักวิชาการศึกษา
ICTและสารสนเทศ
 
ภาสพงษ์ ฉัตรดอน
นักวิชาการศึกษา