Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (118/2561)
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
08/10/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (112/2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 1
27/09/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (107/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 1)
19/09/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (105/2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)
18/09/2108
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (6/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
13/01/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (77/2561)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
16/07/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (76/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
03/07/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (72/2561)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
19/06/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (54/2561)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
31/05/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (53/2561)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)
09/05/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (51/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
09/05/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (48/2561)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)
10/04/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (88/2561)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
05/08/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (45/2561)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2561 แบบร่วมทุน
04/04/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (44/2561)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2561 แบบปกติ
04/04/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (47/2561)
ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
03/04/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (36/2561)
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2560
14/03/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (35/2561)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
13/03/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (34/2561)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
12/03/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (33/2561)
ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
09/03/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (29/2561)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)
06/03/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (27/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
26/02/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (23/2561)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
19/02/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (21/2561)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2560
15/02/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (19/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 4
14/02/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (18/2561)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
07/02/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (15/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 4
31/01/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (16/2561)
ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
31/01/2018
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (13/2561)
ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
25/01/2018