Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (111/2564)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
17/08/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (110/2564)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
17/08/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (140/2564)
รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
22/10/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (72/2564)
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2564
28/05/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (70/2564)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
25/05/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (68/2564)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 3)
21/05/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (62/2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
14/05/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (56/2564)
การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
30/04/2013
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (51/2564)
มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการสอบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
14/04/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (50/2564)
การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
14/04/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (41/2564)
ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2564
25/03/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (27/2564)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
19/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (20/2564)
ประกาศรับสมัครทุนเผยแพร่ผลงานฯ งบประมาณ 2564 การประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ รูปแบบออนไลน์
09/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (18/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบร่วมทุน (Joint funding)
08/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบปกติ
08/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (16/2564)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
03/02/2021