Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (41/2564)
ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2564
25/03/2021
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย (234/2564)
km
23/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (27/2564)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
19/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (20/2564)
ประกาศรับสมัครทุนเผยแพร่ผลงานฯ งบประมาณ 2564 การประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ รูปแบบออนไลน์
09/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (18/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบร่วมทุน (Joint funding)
08/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบปกติ
08/02/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (16/2564)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
03/02/2021