Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (131/2562)
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
08/10/2109
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (120/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1
23/09/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (115/2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1)
17/09/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (69/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 3
28/05/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (64/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3)
17/05/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (63/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3)
17/05/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (60/2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3)
16/05/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (52/2562)
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561
30/04/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (47/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
29/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (46/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
29/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (42/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
18/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (41/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
18/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (40/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
13/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (39/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
13/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (38/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
05/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (37/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
05/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (36/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
04/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (35/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
04/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (33/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
18/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (32/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
18/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (19/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
04/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (20/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
04/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (13/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
18/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (12/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
18/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (7/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
11/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (2/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
03/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (1/2562)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
03/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (49/2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2562 แบบร่วมทุน
29/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (48/2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2562 แบบปกติ
29/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (45/2562)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2560
21/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (43/2562)
ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562
18/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (31/2562)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2561
15/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (27/2562)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบที่ 2(รอบสุดท้าย)
06/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (21/2562)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (รอบที่ 1)
04/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5
25/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (18/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 2
25/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (14/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
18/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (15/2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
17/01/2109
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (5/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5(เพิ่มเติม)
10/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (3/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5
08/01/2019