Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (110/2563)
ทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2563
10/10/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (106/2563)
ขยายเวลารับสมัคร การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2562
14/08/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (47/2563)
ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08/04/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (42/2563)
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2562
01/04/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (30/2563)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจําปี 2562
24/02/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (26/2563)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์
04/02/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (25/2563)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
03/02/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (24/2563)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบร่วมทุน
30/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (23/2563)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบปกติ
30/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (22/2563)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2563) เรื่อง ประกาศให้ผู้ได้อันดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 6
24/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (21/2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 2
24/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (20/2563)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561
23/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (12/2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2)
14/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (13/2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 6
15/01/2020
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (8/2563)
ประกาสเรียกอันดับสำรองและเรียกเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม
06/01/2020