Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (70/2567)
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567
29/05/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (55/2567)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 55/2567) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2567
23/04/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (54/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
17/04/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (53/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
17/04/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (844/2567)
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10/04/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (45/2567)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2567
19/03/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (50/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
01/04/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (49/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
01/04/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (43/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
15/03/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (42/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
15/03/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (28/2567)
แนวทางการสนับสนุนการตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาและรางวัลของบัณฑิตวิทยาลัย
23/02/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (513/2567)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
23/02/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (512/2567)
แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
23/02/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (505/2567)
การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
23/02/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (21/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
16/02/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (20/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
16/02/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
01/02/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (16/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
01/02/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (11/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
16/01/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (10/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
16/01/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (3/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
03/01/2024
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (2/2567)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
03/01/2024