Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (142/2560)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
25/10/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (130/2560)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)
30/11/-0001
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (129/2560)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)
22/09/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (92/2560)
เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนี่งในการสำเร็จการศึกษา
30/11/-0001
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (106/2560)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
21/08/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (98/2560)
ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
03/08/2015
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (65/2560)
ผลการพิจารณาทุนฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
02/05/2013
อื่นๆ (3/2560)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (32/2560)
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (31/2560)
แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (30/2560)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (29/2560)
การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (28/2560)
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (27/2560)
การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (26/2560)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (25/2560)
การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (24/2560)
การเปลี่ยนสาขาวิชา
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (23/2560)
การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (22/2560)
การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (21/2560)
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด
01/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (20/2560)
หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
01/04/2017
อื่นๆ (2/2560)
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
01/04/2017
อื่นๆ (1/2560)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558
24/04/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (61/2560)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
30/03/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (60/2560)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
30/03/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (52/2560)
ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
10/03/2016
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (46/2560)
การรับสมัครทุนฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
01/03/2016
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (42/2560)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16/02/2016
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (44/2560)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559
30/11/0001
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (41/2560)
ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
07/02/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (36/2560)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
01/02/2016
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2560)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2
20/01/2060
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (14/2560)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19/01/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (9/2560)
ประกาศผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
16/01/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (7/2560)
ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
13/01/2017
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (6/2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู (แบบชุดวิชา)
13/01/2017