Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (68/2565)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 3
25/05/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (65/2565)
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2565
25/05/2021
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (66/2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 3
18/05/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (67/2565)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 (รอบที่ 3)
18/05/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (33/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 แบบร่วมทุน (Joint funding)
18/03/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (32/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 แบบปกติ
18/03/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (14/2565)
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2565
31/01/2065
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2565)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23
01/02/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (7/2565)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
19/01/2022
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (13/2565)
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 2
20/01/2022