Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


คำสั่ง/ประกาศ Regulation&Notice

คำสั่ง/ประกาศ (Title) วันที่ (Date)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (43/2562)
ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562
18/03/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (31/2562)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2561
15/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (27/2562)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบที่ 2(รอบสุดท้าย)
06/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (21/2562)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (รอบที่ 1)
04/02/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (17/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5
25/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (18/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 2
25/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (14/2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
18/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (15/2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
17/01/2109
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (5/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5(เพิ่มเติม)
10/01/2019
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (3/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5
08/01/2019